ផលនៃ “ទឹកដំឡូងបារាំងស្រស់”

​ទឹក​ដំឡូងបារាំង​ស្រស់​ត្រឹមតែ​ពី ២ ទៅ ៣ ស្លាបព្រា​បាយអាច​ផ្ដល់​អត្ថប្រយោជន៍​​ចំពោះ​សុខភាព​រាងកាយ​រួមទាំង​សម្រស់​ស្មាន​មិន​ដល់។