ឈូងសមុទ្រ វិញហ៊ី - គោលដៅទេសចរណ៍ដ៏ទាក់ទាញនៃខេត្ត និញធន់

ឈូងសមុទ្រ វិញហ៊ី - គោលដៅទេសចរណ៍ដ៏ទាក់ទាញនៃខេត្ត និញធន់។ ឈូងសមុទ្រ វិញហ៊ី - គោលដៅទេសចរណ៍ដ៏ទាក់ទាញនៃខេត្ត និញធន់។

ឈងសមទរ វញហ - គោលដៅទេសចរណដទាកទាញនៃខេតត នញធន hinh anh 1ឈូងសមុទ្រ វិញហ៊ី - គោលដៅទេសចរណ៍ដ៏ទាក់ទាញនៃខេត្ត និញធន់

រូបថត៖ ហ្វាងហា
បញ្ចូលរូបថត៖  អៀនថាញ់


សំណើ