ឈុតសម្លៀកបំពាក់បែបប្រពៃណីជនជាតិ ឡូឡូ នៅស្រុក ម៉ែវវ៉ាក ខេត្ត ហាយ៉ាង

ឈតសមលៀកបពាកបែបបរពៃណជនជាត ឡឡ នៅសរក មែវវាក ខេតត ហាយាង hinh anh 1ជាមួយនឹងឈុតសម្លៀកបំពាក់បែបប្រពៃណី កញ្ញា ឡ ធីវ៉ឹន (ជនជាតិ ឡូឡូ នៅស្រុក ម៉ែវវ៉ាក ខេត្ត ហាយ៉ាង) អញ្ជើញចូលរួមទិវាមហោស្រព "សម្រស់និទាឃរដូវនៅគ្រប់តំបន់ភូមិភាគនៃមាតុភូមិ" ឆ្នាំ ២០២២ ដែលបានរៀបចំឡើងនៅភូមិវប្បធម៌ -ទេសចរណ៍បណ្តាជនជាតិ វៀតណាម នៅ ដុងម៉ូ សឺនតី ហាណូយ។

រូបថត៖ ខៀវមិញ
បញ្ចូលទិន្នន័យពីសារព័ត៌មានបោះពុម្ពលេខចេញផ្សាយខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២២ ដោយ៖ យ័ញលើយ


សំណើ