ដើមត្នោតជាមួយនឹងបងប្អូនជនជាតិ ខ្មែរ នៅខេត្ត អានយ៉ាង

ដើមតនោតជាមយនងបងបអនជនជាត ខមែរ នៅខេតត អានយាង hinh anh 1ដើមត្នោតផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងជីវិតរស់នៅរបស់បងប្អូនជនជាតិ ខ្មែរ នៅខេត្ត អានយ៉ាង

រូបថត៖ ហៀវមិញវូ 
បញ្ចូលទិន្នន័យពីសារព័ត៌មានបោះពុម្ពលេខចេញផ្សាយខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២២ ដោយ៖ យ័ញលើយ


សំណើ