ដើមល្ហុង - ប្រភេទដំណាំផ្ដល់ប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចស្ថិរភាពនៅស្រុក កេសាច់

ដើមល្ហុងត្រូវបានដាំច្រើនជាងគេគឺនៅបណ្តាឃុំ អានឡាកតី អានមីញើនមី... ជាមួយនឹងល្ហុងពីរប្រភេទជាចម្បងគឺ ហុងភី សាច់ក្រហមនិងសាច់ពណ៌លឿង។ នេះគឺជាប្រភេទដំណាំស្ថិតក្នុងក្រុមផ្តល់ចំណូលខ្ពស់ ងាយដាំ ទិន្នផលស្ថិរភាពពី ៤០ - ៦០ តោនក្នុងមួយហិកតា។
ដើមល្ហុងដាំប្រហែលជាង ៤ ខែគឺមានផ្លែ ឆាប់បានប្រមូលផល

ជាមួយតម្លៃលក់ចេញទាបបំផុតគឺ ៤.០០០ ដុងក្នុងមួយគីឡូក្រាមហើយខ្ពស់បំផុតប្រមាណ ១៣.០០០ ដុងក្នុងមួយគីឡូក្រាមក្នុងមួយហិកតាដើមល្ហុងនាំមកនូវផលចំណេញរាប់រយលានដុងក្នុងមួយឆ្នាំ។
លោក ង្វៀនវ៉ាន់ទ្រឿង នៅឃុំ អានឡាកតី ស្រុក កេសាច់ដាំ ០,៦ ហិកតាដើមល្ហុងពូជ ហុងភី សាច់ក្រហម ចំណេញជាង ៣០០ លានដុងក្នុងមួយឆ្នាំ

តាមការណែនាំក្រើនរំលឹករបស់អុ្នកជំនាញការទាំងឡាយ ដើម្បីដាំដើមល្ហុងសម្រេចបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ បងប្អូនមាមីងគួរតែកាត់បន្ថយនូវការប្រើប្រាស់ថ្នាំការពារ រុក្ខជាតិប្រើជីសរីរាង្គច្រើនជាងជីគីមី។
តម្លៃល្ហុងប៉ុន្មានឆំ្នាថី្មៗ នេះមានសិ្ថរភាពបងួ្គរ តូ្រវបានឈួ្មញប្រមូលទិញផ្ទាល់នៅនឹងចម្ការតែម្ដង

ជាពិសេស បងប្អូនមាមីងត្រូវតែរៀបចំដីឲ្យហ្មត់ចត់មុនពេលដាំនិងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការថែទាំ ដាក់ជីស្រោចទឹកដើមល្ហុងអោយបានគ្រប់គ្រាន់៕

ហ្វាយធូ


សំណើ