ត្បាញក្រណាត់សាច់លីនិនជារបរប្រពៃណីរបស់ជនជាតិ ម៉ុង នៅ លុងតាម 

ត្បាញក្រណាត់សាច់លីនិនជារបរប្រពៃណីរបស់ជនជាតិ ម៉ុង នៅ លុងតាម 

តបាញករណាតសាចលននជារបរបរពៃណរបសជនជាត មង នៅ លងតាម hinh anh 1ត្បាញក្រណាត់សាច់លីនិនជារបរប្រពៃណីរបស់ជនជាតិ ម៉ុង នៅឃុំ លុងតាម ស្រុក ក្វានបា (ខេត្ត ហាយ៉ាង)។ របរត្បាញក្រណាត់សាច់លីនិនបានរួមចំណែកជួយអោយជនជាតិ ម៉ុង នៅទីនេះ រួចផុតពីភាពក្រីក្រនិងឈានឡើងក្លាយជាអ្នកមាន។ រូបថត៖ អានថាញ់ដាត

សំណើ