តម្បាញរវៃផលិតផលហត្ថកម្មវិចិត្រសិល្បៈភូមិ យ៉ុងឌិញ ឃុំ ដាយអាន ស្រុក ត្រាគូ (ខេត្ត ត្រាវិញ)

តម្បាញរវៃផលិតផលហត្ថកម្មវិចិត្រសិល្បៈភូមិ យ៉ុងឌិញ ឃុំ ដាយអាន ស្រុក ត្រាគូ (ខេត្ត ត្រាវិញ)

តមបាញរវៃផលតផលហតថកមមវចតរសលបៈភម យងឌញ ឃ ដាយអាន សរក តរាគ (ខេតត តរាវញ) hinh anh 1ស្ត្រី ខ្មែរ រួចផុតពីភាពក្រីក្រអាស្រ័យដោយបានចូលរួមក្រុមសហការតម្បាញរវៃផលិតផលហត្ថកម្មវិចិត្រសិល្បៈ យ៉ុងឌិញ នៅឃុំ ដាយអាន ស្រុក ត្រាគូ (ខេត្ត ត្រាវិញ)

រូបថត៖  អានហៀវ


សំណើ