តូរ្យតន្ត្រីប្រជាប្រិយ តីង្វៀន - លក្ខណៈពិសេសដាច់ដោយឡែកកុ្នង ខឿនតូរ្យតន្ត្រី វៀតណាម

ក្នុងអំឡុងពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅ តូរ្យតន្ត្រីប្រជាប្រិយ តីង្វៀន តែងតែត្រូវបានអ្នកស្រឡាញ់តូរ្យតន្ត្រីយ៉ាងច្រើនកុះករទទួលយក អោយតម្លៃខ្ពស់ មានកម្លាំងរស់រានដ៏សិ្វតសា្វញប្រកបដោយលក្ខណៈពិសេសដាច់ដោយ ឡែកកុ្នង ខឿនតូរ្យតន្ត្រី វៀតណាម។ 

តរយតនតរបរជាបរយ តងវៀន - លកខណៈពសេសដាចដោយឡែកកនង ខឿនតរយតនតរ វៀតណាម hinh anh 1លក្ខណៈពិសេសដាច់ដោយឡែកកុ្នង ខឿនតូរ្យតន្ត្រី វៀតណាម។ រូបថត៖ ហៀវ មិញវូ

ឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើន ភាពសម្បូរបែបនៃប្រភេទតូរ្យតន្ត្រីពិសេសដាច់ដោយឡែកនិងមានតម្លៃសិល្បៈខ្ពស់មួយនេះនៅតែឋិតថេរ ចីរកាល ហើយចាំបាច់ទទួលបានការវិនិយោគទាញយកផលបន្តទៀត។

 បញ្ចូលរូបថត៖ សឺនហេង


សំណើ