ថ្ងៃបុណ្យវប្បធម៌ - កីឡាជនជាតិរបស់បងប្អូនជនជាតិ ម៉ុង


សមែង្ត របាំឃែន

សកម្មភាពវប្បធម៌ជាច្រើនសិល្បៈកីឡាពោរពេញទៅដោយអត្តសញ្ញាណជនជាតិ ម៉ុង ត្រូវបានចាត់តាំងឡើងដូចជា របាំឃែន បង្ហាញម៉ូតសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណី សម្តែងសិល្បៈមហាជន ប្រកួតកីឡានិងល្បែងប្រជាប្រិយបោះកន (ស្រដៀងនឹងល្បែងចោលឈូង) ប្រជល់ចាបហ្វាមី វាយវូ ទាញព្រ័ត្រ រុញដំបង ប្រលងធ្វើបណ្ដាមុខម្ហូបជាដើម៕
 
ប្រលងធើ្វមុខមូ្ហប មែន៉ម៉ែន (ម៉្សៅពោតចំហុយ - បាយរបស់ជនជាតិ ម៉ុង)
 
ប្រកួតទាញព្រ័ត្រ
 
ប្រកួតរុញដំបង

ថ្ងៃបុណ្យទាក់ទាញបងប្អូនជនជាតិម៉ុងយ៉ាងច្រើនកុះករមកចូលរួម


សំណើ