ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការជនជាតិអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយគណៈប្រតិភូ គ្រូបង្រៀនជនជាតិភាគតិចគំរូៗ

ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការជនជាតិអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយគណៈប្រតិភូ គ្រូបង្រៀនជនជាតិភាគតិចគំរូៗ

នាព្រឹកនៃថ្ងៃទី ១៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០ នៅ ហាណូយ អនុរដ្ឋមន្រ្តី ទទួលបន្ទុកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជនជាតិ លោកស្រី ហ្វាងធីហាញ់ តាងនាមថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការជនជាតិអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយគណៈប្រតិភូគ្រូបង្រៀនជនជាតិភាគតិចគំរូៗ ក្នុងឱកាសគណៈប្រតិភូអញ្ជើញមករដ្ឋធានីចូលរួមកម្មវិធី "ចែករំលែកជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូ" ឆ្នាំ ២០២០ ដោយរៀបចំឡើងក្រោមកិច្ចសហការរវាងសមាគមសហព័ន្ធយុវជន វៀតណាម ជាមួយនឹងក្រសួងអប់រំនិងបណ្តុះបណ្តាលនិងគណៈកម្មាធិការជនជាតិ៕

ថនាកដកនាគណៈកមមាធការជនជាតអញជើញជបសណេះសណាលជាមយគណៈបរតភ គរបងរៀនជនជាតភាគតចគរៗ hinh anh 1

ក្រុមប្រតិភូជាគ្រូបង្រៀនជនជាតិភាគតិចអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធី  "ចែករំលែកជាមួយលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ" ឆ្នាំ ២០២០ នៅក្នុងជំនួប

ថនាកដកនាគណៈកមមាធការជនជាតអញជើញជបសណេះសណាលជាមយគណៈបរតភ គរបងរៀនជនជាតភាគតចគរៗ hinh anh 2

ក្រុមប្រតិភូជាគ្រូបង្រៀនជនជាតិភាគតិចជូនផ្កាដល់អនុរដ្ឋមន្រ្តី ទទួលបន្ទុកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជនជាតិ លោកស្រី ហ្វាងធីហាញ់ នៅឯជំនួប 

ថនាកដកនាគណៈកមមាធការជនជាតអញជើញជបសណេះសណាលជាមយគណៈបរតភ គរបងរៀនជនជាតភាគតចគរៗ hinh anh 3

ប្រតិភូគ្រូបង្រៀនជនជាតិភាគតិចដែលអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធី "ចែករំលែកជាមួយលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ" ឆ្នាំ ២០២០ ចែករំលែកនៅឯជំនួប 

ថនាកដកនាគណៈកមមាធការជនជាតអញជើញជបសណេះសណាលជាមយគណៈបរតភ គរបងរៀនជនជាតភាគតចគរៗ hinh anh 4

អនុរដ្ឋមន្រ្តី ទទួលបន្ទុកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជនជាតិលោកស្រី ហ្វាងធីហាញ់ អញ្ជើញប្រគល់ជូនគ្រឿងឥស្សរិយយសអនុស្សាវរីយ៍ដើម្បីបុព្វហេតុអភិវឌ្ឍបណ្តាជនជាតិជូនដល់គ្រូបង្រៀនជនជាតិភាគតិចគំរូៗ 

ថនាកដកនាគណៈកមមាធការជនជាតអញជើញជបសណេះសណាលជាមយគណៈបរតភ គរបងរៀនជនជាតភាគតចគរៗ hinh anh 5

ក្រុមប្រតិភូជាគ្រូបង្រៀនជនជាតិភាគតិចត្រូវបានជូនគ្រឿងឥស្សរិយយសអនុស្សាវរីយ៍ដើម្បីបុព្វហេតុអភិវឌ្ឍបណ្តាជនជាតិ 

ដំណឹងនិងរូបថត៖  ង្វៀនវ៉ាន់ដៀប


សំណើ