ថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុង ហូជីមិញ ជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រតិភូជាអាណិកជន

ថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុង ហូជីមិញ ជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រតិភូជាអាណិកជន

នាព្រឹកនៃថ្ងៃទី ២៩ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២០ នៅទីក្រុង ហូជីមិញ លេខាមជ្ឈិមបក្ស លេខាគណៈកម្មាធិការបក្ស ទីក្រុង ហូជីមិញ លោក ង្វៀនវ៉ាន់នេន បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាល ជាមួយ គណៈប្រតិភូ អាណិកជន ដែលកំពុង ចូលរួមសន្និសីទ "អាណិកជនចូលរួមផ្តល់មតិយោបល់អំពីការផ្លាស់ប្តូរ ងាកទៅប្រើប្រព័ន្ធឌីជីថល និង ស្ដារឡើងវិញនូវវិស័យរងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺរាតត្បាត សកលកូវីដ - ១៩ ដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច វៀតណាម"៕

ថនាកដកនាទករង ហជមញ ជបសណេះសណាលជាមយបរតភជាអាណកជន hinh anh 1លេខាមជ្ឈិមបក្ស លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សទីក្រុង ហូជីមិញ លោក ង្វៀនវ៉ាន់នេន អញ្ជើញថ្លែង សុន្ទរកថាក្នុងជំនួប
ថនាកដកនាទករង ហជមញ ជបសណេះសណាលជាមយបរតភជាអាណកជន hinh anh 2ទិដ្ឋភាពនៃពេលជួបសំណេះសំណាល
ថនាកដកនាទករង ហជមញ ជបសណេះសណាលជាមយបរតភជាអាណកជន hinh anh 3លេខាមជ្ឈិមបក្ស លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សទីក្រុង ហូជីមិញ លោក ង្វៀនវ៉ាន់នេន អញ្ជើញថ្លែង យោបល់ដោយ កត់សម្គាល់ការចូលរួមផ្តល់មតិយោបល់នៃប្រតិភូអាណិកជនទាំងឡាយ
ថនាកដកនាទករង ហជមញ ជបសណេះសណាលជាមយបរតភជាអាណកជន hinh anh 4លោកស្រី មីមីវូ អាណិកជនមកពី សហរដ្ឋ អាមេរិក ថ្លែងមតិយោបល់ក្នុងជំនួប
ថនាកដកនាទករង ហជមញ ជបសណេះសណាលជាមយបរតភជាអាណកជន hinh anh 5លេខាមជ្ឈិមបក្ស លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សទីក្រុង ហូជីមិញ លោក ង្វៀនវ៉ាន់នេន (ខាងស្តាំ) អញ្ជើញ ជូនវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍អោយប្រតិភូអាណិកជនទាំងឡាយ
ថនាកដកនាទករង ហជមញ ជបសណេះសណាលជាមយបរតភជាអាណកជន hinh anh 6លេខាមជ្ឈិមបក្ស លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សទីក្រុង ហូជីមិញ លោក ង្វៀនវ៉ាន់នេន អញ្ជើញថតរូបទុក ជាអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយប្រតិភូអាណិកជនទាំងឡាយ

ដំណឹងនិងរូបថត៖  ង្វៀនស៊ន់ឃូ - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម


សំណើ