ថ្នាក់ដឹកនាំបក្ស រដ្ឋ អញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីមហាសាមគ្គីជនជាតិទាំងមូលនៅទីក្រុង ហាណូយ

ថ្នាក់ដឹកនាំបក្ស រដ្ឋ អញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីមហាសាមគ្គីជនជាតិទាំងមូលនៅទីក្រុង ហាណូយ

ក្នុងឱកាសរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍គម្រប់ខួប ៩០ ឆ្នាំទិវាប្រពៃណីនៃរណសិរ្សមាតុភូមិ វៀតណាម (ថ្ងៃទី ១៨ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ១៩៣០ - ថ្ងៃទី ១៨ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០) នាល្ងាចថ្ងៃទី ៨ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០ ឧត្តមសេនីយ៍ឯក តូឡឹម សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនគរបាល សមមិត្ត វឿងឌិញហ្វេស មាជិកការិយាល័យ នយោបាយ លេខានៃគណៈកម្មាធិការបក្សទីក្រុង ហាណូយ សមមិត្ត ត្រឹនថាញ់ ម៉ឹន ប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិ វៀតណាម និងសមមិត្ត ង្វៀនហ្វាប៊ិញ ចៅក្រមនៃតុលាការប្រជាជនកំពូលបានអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីមហាសាមគ្គីប្រជាជាតិទាំងមូលនៅក្រុមលំនៅដ្ឋានលេខ ៦ សង្កាត់ ឃ្វៀនថាញ់ ខណ្ឌ បាដិញ (ហាណូយ)។

ថនាកដកនាបកស រដឋ អញជើញចលរមកមមវធមហាសាមគគជនជាតទាងមលនៅទករង ហាណយ hinh anh 1

លេខានៃគណៈកម្មាធិការបក្សទីក្រុង ហាណូយ លោក វឿងឌិញហ្វេ ប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិ វៀតណាម លោក ត្រឹនថាញ់ម៉ឹន និងចៅក្រមតុលាការប្រជាជនកំពូល ង្វៀនហ្វាប៊ិញ ជាមួយប្រជាជននៅសង្កាត់ ក្វានថាញ់

ថនាកដកនាបកស រដឋ អញជើញចលរមកមមវធមហាសាមគគជនជាតទាងមលនៅទករង ហាណយ hinh anh 2

ប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិ វៀតណាម លោក ត្រឹនថាញ់ម៉ឹន អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថា

ថនាកដកនាបកស រដឋ អញជើញចលរមកមមវធមហាសាមគគជនជាតទាងមលនៅទករង ហាណយ hinh anh 3

លេខានៃគណៈកម្មាធិការបក្សទីក្រុង ហាណូយ លោក វឿងឌិញហ្វេ អញ្ជើញជូនអំណោយអោយគ្រួសារគំរូៗ

ថនាកដកនាបកស រដឋ អញជើញចលរមកមមវធមហាសាមគគជនជាតទាងមលនៅទករង ហាណយ hinh anh 4

ឧត្តមសេនីយ៍ឯក តូឡឹម រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនគរបាលអញ្ជើញជូនអំណោយអោយគ្រួសារគំរូៗ

ថនាកដកនាបកស រដឋ អញជើញចលរមកមមវធមហាសាមគគជនជាតទាងមលនៅទករង ហាណយ hinh anh 5

ប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិ វៀតណាមលោក ត្រឹនថាញ់ម៉ឹន អញ្ជើញជូនអំណោយ អោយគ្រួសារគំរូៗ

ដំណឹងនិងរូបថត៖ យឿងយ៉ាង


សំណើ