ថាមពលអគ្គិសនីដើរដោយខ្យល់ប្រភពថាមពលស្អាតចូលរួមចំណែកក្នុងកិច្ចការការពារបរិស្ថាន

រោងចក្រអគ្គិសនីដើរដោយខ្យល់ បាកលៀវ ត្រូវបានសាងសង់លើផ្ទៃក្រឡាធំជាង ១០០ ហិកតា រោងចក្រអគ្គិសនីដើរដោយខ្យល់ បាកលៀវ ត្រូវបានសាងសង់លើផ្ទៃក្រឡាធំជាង ១០០ ហិកតា

រោងចក្រអគ្គិសនីដើរដោយកម្លាំងខ្យល់ បាកលៀវ ដែលស្ថិត លើភូមិសាស្ត្រភូមិ បៀនដុងអា ឃុំ វិញត្រាច់ដុង ទីក្រុង បាក លៀវ (ខេត្ត បាកលៀវ) ត្រូវបានសាងសង់លើផ្ទៃក្រឡាធំជាង ១០០ ហិកតា រួមមានតួប៊ីនខ្យល់ចំនួន ៦២ បង្គោល ដោយមានអានុភាពសរុបតាមការគ្រោងទុកគឺ ៩៩ មេហ្កាវ៉ាត់ នឹងផលិតថាមពលអគ្គិសនីចំនួន ៣២០ លានគីឡូវ៉ាត់ក្នុងមួយ ឆាំ្ន។

ថាមពលអគគសនដើរដោយខយលបរភពថាមពលសអាតចលរមចណែកកនងកចចការការពារបរសថាន hinh anh 1រោងចក្រអគ្គិសនីដើរដោយខ្យល់ បាកលៀវ ត្រូវបានសាងសង់លើផ្ទៃក្រឡាធំជាង ១០០ ហិកតា
ថាមពលអគគសនដើរដោយខយលបរភពថាមពលសអាតចលរមចណែកកនងកចចការការពារបរសថាន hinh anh 2រោងចក្រអគ្គិសនីដើរដោយកម្លាំងខ្យល់ បាកលៀវ មានតួប៊ីនខ្យល់ចំនួន ៦២ បង្គោលដោយមានអានុភាពសរុបតាមការគ្រោងទុកគឺ ៩៩ មេហ្កាវ៉ាត់
ថាមពលអគគសនដើរដោយខយលបរភពថាមពលសអាតចលរមចណែកកនងកចចការការពារបរសថាន hinh anh 3រោងចក្រអគ្គិសនីដើរដោយកម្លាំងខ្យល់ បាកលៀវ ផ្គត់ផ្គង់ប្រភពថាមពលស្អាតចូលរួមចំណែកក្នុងកិច្ចការពារបរិស្ថាន

នេះគឺជាគម្រោងត្រូវបានវាយតម្លៃថាបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងកិច្ចការពារបរិស្ថានរស់នៅកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ៕

ផលិតដោយ៖ ផានទន់អាញ់
បញ្ចូលអត្ថបទដោយ៖  យ័ញលើយ


សំណើ