ថែរក្សាសម្រស់វប្បធម៌របស់ជនជាតិនីមួយៗ

លោកប្រធានរដ្ឋ ង្វៀន ស៊ន់ភុក អញ្ជើញមកទស្សនកិច្ចភូមិ មឿង ក្នុងភូមិវប្បធម៌ - ទេសចរណ៍បណ្តាជនជាតិ វៀតណាម លោកប្រធានរដ្ឋ ង្វៀន ស៊ន់ភុក អញ្ជើញមកទស្សនកិច្ចភូមិ មឿង ក្នុងភូមិវប្បធម៌ - ទេសចរណ៍បណ្តាជនជាតិ វៀតណាម

នាថ្ងៃទី ១២ កុម្ភៈ នៅភូមិវប្បធម៌ - ទេសចរណ៍បណ្តាជនជាតិ វៀតណាម (ដុងម៉ូ សឺនតី ហាណូយ) លោកប្រធានរដ្ឋ ង្វៀន ស៊ន់ភុក អញ្ជើញចូលរួមទិវាមហោស្រព "សម្រស់និទាឃរដូវនៅគ្រប់តំបន់ភូមិភាគនៃមាតុភូមិ" និងពិធីបំផុសទិវាចូលឆ្នាំថ្មីដាំកូនឈើ រំលឹកគុណលោក អ៊ំ ហូ ជារៀងរហូត ឆ្នាំ ២០២២។

ថែរកសាសមរសវបបធមរបសជនជាតនមយៗ hinh anh 1លោកប្រធានរដ្ឋ ង្វៀន ស៊ន់ភុក អញ្ជើញចូលរួមទិវាមហោស្រព "សម្រស់និទាឃរដូវនៅគ្រប់តំបន់ភូមិភាគនៃមាតុភូមិ" ឆ្នាំ ២០២២
ថែរកសាសមរសវបបធមរបសជនជាតនមយៗ hinh anh 2លោកប្រធានរដ្ឋ ង្វៀន ស៊ន់ភុក អញ្ជើញមកទស្សនកិច្ចភូមិ មឿង ក្នុងភូមិវប្បធម៌ - ទេសចរណ៍បណ្តាជនជាតិ វៀតណាម
ថែរកសាសមរសវបបធមរបសជនជាតនមយៗ hinh anh 3លោកប្រធានរដ្ឋ ង្វៀន ស៊ន់ភុក អញ្ជើញដាំដើមឈើទុកជាអនុស្សាវរីយ៍នៅភូមិវប្បធម៌ - ទេសចរណ៍បណ្តាជនជាតិ វៀតណាម
ថែរកសាសមរសវបបធមរបសជនជាតនមយៗ hinh anh 4លោកប្រធានរដ្ឋ ង្វៀន ស៊ន់ភុក អញ្ជើញប្រគល់ជូនអំណោយដល់តំណាងបណ្តាជនជាតិដែលអញ្ជើញចូលរួមពិធីបើកទិវាមហោស្រព

អញ្ជើញចូលរួមក៏មានថ្នាក់ដឹកនាំបណ្ដាក្រសួង គណកម្មការ ផ្នែកថ្នាក់មជ្ឈិម ទីក្រុង ហាណូយ មូលដ្ឋានមួយចំនួននិងបងប្អូនជនជាតិជាង ២០០ នាក់ ចំណុះសហគមន៍ជនជាតិចំនួន ២៤ អញ្ជើញមកពីខេត្តក្រុងចំនួន ១៥ ដែលតំណាងអោយបណ្តាជនជាតិ តំបន់ភូមិភាគនីមួយៗ ...៕

អត្ថបទ៖ ហ្វាងហាយ
រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត
បញ្ចូលទិន្នន័យពីសារព័ត៌មានបោះពុម្ពលេខចេញផ្សាយខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២២ ដោយ៖ យ័ញលើយ


សំណើ