ទីក្រុង ហូជីមិញ ក្នុងសម្រស់ដ៏ឆើតឆាយនៃទង់ជាតិនិងផ្កា អបអរសាទរមហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេសលើកទី ១៣ របស់បក្ស

បដាផ្សព្វផ្សាយ អបអរសាទរមហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេសលើកទី ១៣ របស់បក្ស នៅតំបន់ខ្សែផ្លូវ ហ៊ុងវឿង (ខណ្ឌលេខ ៥) បដាផ្សព្វផ្សាយ អបអរសាទរមហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេសលើកទី ១៣ របស់បក្ស នៅតំបន់ខ្សែផ្លូវ ហ៊ុងវឿង (ខណ្ឌលេខ ៥)

ឆ្ពោះរកហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេសលើកទី ១៣ របស់បក្សបានប្រព្រឹត្តឡើង ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៥ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២១ ដល់ថ្ងៃទី ២ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ នៅរដ្ឋធានី ហាណូយ ទីក្រុង ហូជីមិញ បានតុបតែង ទង់ជាតិ ផ្កា បដា ប័ណ្ណប្រកាសនៅគ្រប់ច្រកល្ហកនៃខ្សែផ្លូវ សួនសាធារណៈ តំបន់កណ្តាលទីក្រុងដោយសម្រស់ដ៏ឆើតឆាយនៃទង់ជាតិនិងផ្កា៕

ទករង ហជមញ កនងសមរសដឆើតឆាយនៃទងជាតនងផកា អបអរសាទរមហាសននបាតតណាងទទាងបរទេសលើកទ ១៣ របសបកស hinh anh 1សួនសាធារណៈរូបសំណាក អ៊ំ ហូ នៅមុខទីស្នាក់ការគណៈកម្មាធិការប្រជាជន ទីក្រុងត្រូវបានតុបតែងដោយ មានរុក្ខជាតិលម្អគ្រប់ប្រភេទ ផ្កាពណ៌ចម្រុះ សម្រស់ដ៏ឆើតឆាយ ដើម្បីអបអរសាទរមហាសន្និបាតតំណាងទូទាំង ប្រទេសលើកទី ១៣ របស់បក្ស
ទករង ហជមញ កនងសមរសដឆើតឆាយនៃទងជាតនងផកា អបអរសាទរមហាសននបាតតណាងទទាងបរទេសលើកទ ១៣ របសបកស hinh anh 2ទីស្នាក់ការនៃស្ថាប័នទាំងឡាយបានតុបតែង ដោយបដា ទង់ជាតិនិងផ្កា ប្រកបដោយសម្រស់ដ៏ឆើតឆាយ ដើម្បីអបអរសាទរមហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេសលើកទី ១៣ របស់បក្ស
ទករង ហជមញ កនងសមរសដឆើតឆាយនៃទងជាតនងផកា អបអរសាទរមហាសននបាតតណាងទទាងបរទេសលើកទ ១៣ របសបកស hinh anh 3ខ្សែផ្លូវ ឡេដាយហាញ់ (ខណ្ឌលេខ ១១) ដោយមានសម្រស់ដ៏ឆើតឆាយនៃទង់ជាតិនិងផ្កា អបអរសាទរ មហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេសលើកទី ១៣ របស់បក្ស
ទករង ហជមញ កនងសមរសដឆើតឆាយនៃទងជាតនងផកា អបអរសាទរមហាសននបាតតណាងទទាងបរទេសលើកទ ១៣ របសបកស hinh anh 4ដាក់ប៉ាណូអបអរសាទរមហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេសលើកទី ១៣ របស់បក្ស នៅផ្លូវ វ៉ធីសាវ (ខណ្ឌលេខ ៣)
ទករង ហជមញ កនងសមរសដឆើតឆាយនៃទងជាតនងផកា អបអរសាទរមហាសននបាតតណាងទទាងបរទេសលើកទ ១៣ របសបកស hinh anh 5បដាផ្សព្វផ្សាយអបអរសាទរមហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេសលើកទី ១៣ របស់បក្សនៅតំបន់ខ្សែផ្លូវ ហ៊ុងវឿង (ខណ្ឌលេខ ៥)

ធូហឿង - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម


សំណើ