ទីក្រុង ហូជីមិញ ចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ - ១៩ ចំនួន ១០០ ដូសដំបូងបង្អស់

បុគ្គលិកពេទ្យដំបូងគេបង្អស់ត្រូវបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ - ១៩ បុគ្គលិកពេទ្យដំបូងគេបង្អស់ត្រូវបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ - ១៩

កាលពីព្រឹកនៃថ្ងៃទី ៨ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២១ វ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ - ១៩ ជាច្រើន ដូសជាដំបូងបង្អស់ត្រូវបានដឹកជញ្ជូនមកដល់មន្ទីរពេទ្យ បេនញៀតឌើយ (ជំងឺត្រូពិក) ទី ក្រុង ហូជីមិញ ដើម្បីចាក់ឲ្យបុគ្គលិកពេទ្យនៅទីនេះ។

ទករង ហជមញ ចាបផដើមចាកវាកសាងបងការកវដ - ១៩ ចនន ១០០ ដសដបងបងអស hinh anh 1វ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ - ១៩ ដែលបានសិក្សាស្រាវជ្រាវ អភិវឌ្ឍនិងផលិតក្រោមការសហការរវាងក្រុមហ៊ុន អាស្ត្រាហ្សេនីកា ជាមួយនឹងសាកលវិទ្យាល័យ Oxford (ចក្រភពអង់គ្លេស) ត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅ ប្រទេសជាច្រើន។ រូបថត៖ ឌិញហាំង - ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម

បុគ្គលិកពេទ្យចំនួន ១០០ នាក់នៃមន្ទីរពេទ្យ បេនញៀតឌើយ (ជំងឺត្រូពិក) នៅ ទីក្រុង ហូជីមិញ នៅបណ្តាផ្នែកដូចជា៖ ផ្នែកឆ្លងមេរោគ D ផ្នែកប្រពោធនកម្មនិងសង្គ្រោះបន្ទាន់ រំងាប់មេរោគសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យនិងផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់ទាំងនោះជាមនុស្សដំបូងគេបង្អស់ត្រូវបានចាក់វ៉ាក់បង្ការដូវីដ - ១៩។

ទករង ហជមញ ចាបផដើមចាកវាកសាងបងការកវដ - ១៩ ចនន ១០០ ដសដបងបងអស hinh anh 2បុគ្គលិកពេទ្យដំបូងគេបង្អស់ត្រូវបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ - ១៩
ទករង ហជមញ ចាបផដើមចាកវាកសាងបងការកវដ - ១៩ ចនន ១០០ ដសដបងបងអស hinh anh 3បុគ្គលិកពេទ្យដំបូងគេបង្អស់ត្រូវបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ - ១៩

នោះគឺជាវេជ្ជបណ្ឌិត គិលានុបដ្ឋា-យិកាដែលកំពុងព្យាបាល ថែទាំអ្នកជំងឺកូវីដ - ១៩ ដោយផ្ទាល់ ចាប់តាំងពីពេលផ្ទុះឡើងការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ - ១៩ រហូតមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះ៕

ព័ត៌មាននិងរូបថត៖  ឌិញហាំង


សំណើ