ទីក្រុង​ ហូជីមិញ ចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ - ១៩ លើកទី ៥

ចំណុចចាក់វ៉ាក់សាំងនៅកីឡដ្ឋាន ឡាញ់ប៊ិញថាំង (ខណ្ឌ លេខ ១១ ទីក្រុង ហូជីមិញ) ចំណុចចាក់វ៉ាក់សាំងនៅកីឡដ្ឋាន ឡាញ់ប៊ិញថាំង (ខណ្ឌ លេខ ១១ ទីក្រុង ហូជីមិញ)

កាលពីថ្ងៃទី ២២ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២១ ចំណុចចាក់វ៉ាក់សាំងជាច្រើននៅលើភូមិសាស្រ្តទីក្រុង ហូជីមិញ បានចាប់ផ្តើមដំណើរការនៃយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ កូវីដ - ១៩ លើកទី ៥ ហើយ។

ទករង​ ហជមញ ចាបផដើមយទធនាការចាកវាកសាងបងការជងកវដ - ១៩ លើកទ ៥ hinh anh 1ចំណុចចាក់វ៉ាក់សាំងនៅកីឡដ្ឋាន ឡាញ់ប៊ិញថាំង (ខណ្ឌ លេខ ១១ ទីក្រុង ហូជីមិញ)
ទករង​ ហជមញ ចាបផដើមយទធនាការចាកវាកសាងបងការជងកវដ - ១៩ លើកទ ៥ hinh anh 2បុគ្គលិកសុខាភិបាលចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាជននៅមន្ទីរពេទ្យខណ្ឌលេខ ១១ ទីក្រុង ហូជីមិញ
ទករង​ ហជមញ ចាបផដើមយទធនាការចាកវាកសាងបងការជងកវដ - ១៩ លើកទ ៥ hinh anh 3បុគ្គលិកសុខាភិបាលចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាជននៅកីឡដ្ឋាន ឡាញ់ប៊ិញថាំង (ខណ្ឌលេខ ១១ ទីក្រុង ហូជីមិញ)
ទករង​ ហជមញ ចាបផដើមយទធនាការចាកវាកសាងបងការជងកវដ - ១៩ លើកទ ៥ hinh anh 4បុគ្គលិកសុខាភិបាលពិនិត្យសម្ពាធឈាមជូនប្រជាជនមុនពេលចាក់វ៉ាក់សាំងនៅមន្ទីរពេទ្យខណ្ឌលេខ ១១ ទីក្រុង ហូជីមិញ

ក្នុងបរិការណ៍ទីក្រុង ហូជីមិញ កំពុងអនុវត្តនូវបទបញ្ញត្តិរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពសង្គមតាមសារាចរលេខ ១៦ នៃនាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃរដ្ឋាភិបាល ការងាររៀបចំ ចាក់វ៉ាក់សាំងត្រូវបានដំណើរការសមស្រប មានលក្ខណៈ វិទ្យាសាស្ត្រ មិនប្រមូលផ្តុំមនុស្សច្រើនសម្រាប់ធានាសុវត្ថិភាពជូនប្រជាជន៕

ដំណឹងនិងរូបថត៖  ហុងយ៉ាង - (ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម)
ប្រែសម្រួលនិងបញ្ចូលទិន្នន័យដោយ៖  សឺនយ៉ាង - បឹងបួ - ជ័យពិសិដ្ឋ


សំណើ