ទីក្រុង ហូជីមិញ ផាកពិន័យលើករណីជាច្រើនដែលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវក្រោយម៉ោង ១៨ ល្ងាចដោយមិនមានមូលហេតុជាការចាំបាត់ បន្ទាន់

ករណីមួយដែលធ្វើដំណើរផ្លូវដោយមានមូលហេតុដ៏ចំបាច់ត្រូវបានដោះស្រាយអោយបន្តធ្វើចរាចរ ករណីមួយដែលធ្វើដំណើរផ្លូវដោយមានមូលហេតុដ៏ចំបាច់ត្រូវបានដោះស្រាយអោយបន្តធ្វើចរាចរ

កាលពីថ្ងៃទី ២៦ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២១ ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុង ហូជីមិញ បានចេញលិខិតលេខ ២៤៩០ ស្នើឲ្យបង្កើនរាល់វិធានការដើម្បីកាត់បន្ថយការចរាចរនៅតាមផ្លូវចាប់ពីម៉ោង ១៨ ល្ងាច។

ទករង ហជមញ ផាកពនយលើករណជាចរើនដែលធវើដណើរតាមផលវករោយមោង ១៨ លងាចដោយមនមានមលហេតជាការចាបាត បនទាន hinh anh 1ច្រកត្រួតពិនិត្យទាំងឡាយត្រូវបានដំឡើងពីម៉ោង ១៨ ល្ងាច ថ្ងៃទី ២៦ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២១
ទករង ហជមញ ផាកពនយលើករណជាចរើនដែលធវើដណើរតាមផលវករោយមោង ១៨ លងាចដោយមនមានមលហេតជាការចាបាត បនទាន hinh anh 2កងកម្លាំងប៉ូលិសចរាចរណ៍ត្រួតពិនិត្យលិខិតស្នាមម្ចាស់និងមធ្យោបាយធ្វើចរាចរក្រោយម៉ោង ១៨ ល្ងាច
ទករង ហជមញ ផាកពនយលើករណជាចរើនដែលធវើដណើរតាមផលវករោយមោង ១៨ លងាចដោយមនមានមលហេតជាការចាបាត បនទាន hinh anh 3កងកម្លាំងនគរបាលធ្វើកំណត់ហេតុផាកពិន័យលើករណីមួយដែលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវដោយមិនចាំបាច់ក្រោយម៉ោង ១៨ ល្ងាច
ទករង ហជមញ ផាកពនយលើករណជាចរើនដែលធវើដណើរតាមផលវករោយមោង ១៨ លងាចដោយមនមានមលហេតជាការចាបាត បនទាន hinh anh 4ករណីមួយដែលធ្វើដំណើរផ្លូវដោយមានមូលហេតុដ៏ចំបាច់ត្រូវបានដោះស្រាយអោយបន្តធ្វើចរាចរ
ទករង ហជមញ ផាកពនយលើករណជាចរើនដែលធវើដណើរតាមផលវករោយមោង ១៨ លងាចដោយមនមានមលហេតជាការចាបាត បនទាន hinh anh 5ផ្លូវក្រុងនៃទីក្រុង ហូជីមិញ ស្ងាត់ជ្រងំក្រោយម៉ោង ១៨ ល្ងាច

ឆ្លាងតាមរយៈលិខិតលេខ ២៤៩០ នោះ ថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុង ហូជីមិញ បានស្នើសូមឲ្យប្រជាជនកម្រិតជាអតិបរមា ការធ្វើដំណើរចេញទៅផ្លូវថ្នល់ បិទហាងលក់ទំនិញ អាជីវកម្មទាំងឡាយចាប់ពីម៉ោង ១៨ ល្ងាចដល់ម៉ោង ៦ ព្រឹកថ្ងៃបន្ទាប់ កងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបង្កើនការយាមល្បាត ក្រើនរំលឹកនិងផាកពិន័យលើករណីណាដែលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវដោយមិនមានមូលហេតុជាការចាំបាច់ បន្ទាន់ ស្របច្បាប់៕

ដំណឹងនិងរូបថត៖  ថាញ់ជុង (ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម)
ប្រែសម្រួលនិងបញ្ចូលទិន្នន័យដោយ៖  សឺនយ៉ាង - បឹងបួ - ជ័យពិសិដ្ឋ


សំណើ