ទីក្រុង ហូជីមិញ ​អនុវត្ត​គម្លាត​​សុវត្ថិភាព​សង្គម​ដើម្បីបង្កើនការងារបង្ការ ទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩

រង្វង់មូល ឡាំងចាកា (ខណ្ឌ តឹនប៊ិញ) រយាលស្ងាត់អ្នកចូលរួមចចារណ៍ក្នុងថ្ងៃដំបូងអនុវត្តគម្លាតសុវត្ថិភាពសង្គមតាមក្រោមសារាចរលេខ ១៥។ រូបថត៖ ស៊ន់ឃូ រង្វង់មូល ឡាំងចាកា (ខណ្ឌ តឹនប៊ិញ) រយាលស្ងាត់អ្នកចូលរួមចចារណ៍ក្នុងថ្ងៃដំបូងអនុវត្តគម្លាតសុវត្ថិភាពសង្គមតាមក្រោមសារាចរលេខ ១៥។ រូបថត៖ ស៊ន់ឃូ

ក្នុងថ្ងៃទី ៣១ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ ថ្ងៃដំបូងនៃការអនុវត្តគម្លាតសុវត្ថិភាពសង្គមតាមសារាចរ លេខ ១៥/TTg របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីបង្កើនការងារបង្ការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ទិដ្ឋភាពទីក្រុង ហូជីមិញ មានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ជាងថ្ងៃធម្មតា ។

ទករង ហជមញ ​អនវតត​គមលាត​​សវតថភាព​សងគម​ដើមបបងកើនការងារបងការ ទបសកាតការរករាលដាលនៃជងកវដ-១៩ hinh anh 1

រង្វង់មូល ឡាំងចាកា (ខណ្ឌ តឹនប៊ិញ) រយាលស្ងាត់អ្នកចូលរួមចចារណ៍ក្នុងថ្ងៃដំបូងអនុវត្តគម្លាតសុវត្ថិភាពសង្គមតាមក្រោមសារាចរលេខ ១៥។ រូបថត៖ ស៊ន់ឃូ

កត់សម្គាល់នៅតាមដងផ្លូវមួយចំនួន តំបន់សាធារណៈបានបង្ហាញអោយឃើញថា ប្រជាជននៅទីក្រុងបានគោរពយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់តាម បទប្បញ្ញត្តិស្តីពីបង្ការទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺ៕

ទករង ហជមញ ​អនវតត​គមលាត​​សវតថភាព​សងគម​ដើមបបងកើនការងារបងការ ទបសកាតការរករាលដាលនៃជងកវដ-១៩ hinh anh 2

ប្រជាជនត្រូវអនុវត្តការពាក់ម៉ាស់នៅពេលចេញពីផ្ទះដើម្បីបង្ការ ទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩។ រូបថត៖ ស៊ន់ឃូ

 
ទករង ហជមញ ​អនវតត​គមលាត​​សវតថភាព​សងគម​ដើមបបងកើនការងារបងការ ទបសកាតការរករាលដាលនៃជងកវដ-១៩ hinh anh 3

តំបន់ផ្លូវថ្មើរជើង ង្វៀនហ្វេ (ខណ្ឌលេខ ១) បានផ្អាកសកម្មភាពជាបណ្តោះអាសន្ន ដើម្បីបង្ការការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ។ រូបថត៖ ធូហឿង

ទករង ហជមញ ​អនវតត​គមលាត​​សវតថភាព​សងគម​ដើមបបងកើនការងារបងការ ទបសកាតការរករាលដាលនៃជងកវដ-១៩ hinh anh 4កងកម្លាំងបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈនៅតែធ្វើសកម្មភាពនៅផ្លូវថ្មើរជើង ង្វៀនហ្វេ (ខណ្ឌលេខ ១) ។ រូបថត៖ ស៊ន់ឃូ
ទករង ហជមញ ​អនវតត​គមលាត​​សវតថភាព​សងគម​ដើមបបងកើនការងារបងការ ទបសកាតការរករាលដាលនៃជងកវដ-១៩ hinh anh 5ដងផ្លូវទាំងឡាយនៅទីកណ្ដាលនៃទីក្រុង ហូជីមិញ បែរជាស្ងប់ស្ងាត់ទោះបីជាក្នុងថ្ងៃដើមសប្តាហ៍ក៏ដោយ។ រូបថត៖ ស៊ន់ឃូ

ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
ប្រែសម្រួលនិងបញ្ចូលទិន្នន័យដោយ៖ សឺនយ៉ាង - បឹងបួ - ធីតា


សំណើ