ទិដ្ឋភាពស្រស់ឆើតឆាយដោយទង់ជាតិពណ៌ក្រហម ផ្កាយលឿងនៃរដ្ឋធានី ហាណូយ ក្នុងទិវាបុណ្យឯករាជ្យ

ទិដ្ឋភាពស្រស់ឆើតឆាយនៃពណ៌ទង់ជាតិនៅខាងក្នុង "តំបន់បៃតង"  ង៉ហ្វៀន ខណ្ឌ ហ្វានគៀម ទិដ្ឋភាពស្រស់ឆើតឆាយនៃពណ៌ទង់ជាតិនៅខាងក្នុង "តំបន់បៃតង"  ង៉ហ្វៀន ខណ្ឌ ហ្វានគៀម

ឆ្នាំនេះ ការរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ខួបលើកទី ៧៦ ឆ្នាំនៃទិវាបុណ្យជាតិនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយម វៀតណាម (ថ្ងៃទី ២ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៤៥ - ថ្ងៃទី ២ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១) ប្រព្រឹត្តឡើងចំពេលដែលទីក្រុង ហាណូយ អនុវត្តវិធានការគម្លាតសុវត្ថិភាពសង្គមសម្រាប់បង្ការនិងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩។

ទដឋភាពសរសឆើតឆាយដោយទងជាតពណករហម ផកាយលឿងនៃរដឋធាន ហាណយ កនងទវាបណយឯករាជយ hinh anh 1ទង់ជាតិពណ៌ក្រហមផ្កាយលឿងបក់រវិចៗ នៅលើ កំពូលបង្គោលដងទង់ជាតិ ហាណូយ ទទួលស្វាគមន៍ ខួបលើកទី ៧៦ នៃទិវាបុណ្យជាតិទី ២ ខែ កញ្ញា
ទដឋភាពសរសឆើតឆាយដោយទងជាតពណករហម ផកាយលឿងនៃរដឋធាន ហាណយ កនងទវាបណយឯករាជយ hinh anh 2ទង់ជាតិនៅលើទីលាន បាឌិញ ក្នុងទិវាបុណ្យជាតិ ២ ខែ កញ្ញា
ទដឋភាពសរសឆើតឆាយដោយទងជាតពណករហម ផកាយលឿងនៃរដឋធាន ហាណយ កនងទវាបណយឯករាជយ hinh anh 3ទិដ្ឋភាពស្រស់ឆើតឆាយនៃពណ៌ទង់ជាតិនៅខាងក្នុង "តំបន់បៃតង"  ង៉ហ្វៀន ខណ្ឌ ហ្វានគៀម
ទដឋភាពសរសឆើតឆាយដោយទងជាតពណករហម ផកាយលឿងនៃរដឋធាន ហាណយ កនងទវាបណយឯករាជយ hinh anh 4ទិដ្ឋភាពស្រស់ឆើតឆាយនៃទង់ជាតិនៅតាមដងវិថី ហាងដាវ
ទដឋភាពសរសឆើតឆាយដោយទងជាតពណករហម ផកាយលឿងនៃរដឋធាន ហាណយ កនងទវាបណយឯករាជយ hinh anh 5កម្មាភិបាលសង្កាត់ ធុយឃ្វេ ខណ្ឌ បាឌិញ អញ្ជើញដោតទង់ជាតិអោយគ្រួសារទាំងឡាយដែលមិនអាចចេញទៅក្រៅបាន ឬមិនមានវត្តមាននៅទីស្នាក់នៅលើភូមិសាស្ត្រសង្កាត់

ក៏ប៉ុន្តែនៅតាមគ្រប់វិថីសង្កាត់ ច្រកល្ហក តំបន់លំនៅឋាននិមួយៗ អ្នក ហា ណូយ នៅតែដោតទង់ជាតិនៅខាងមុខទីលំនៅឋានយ៉ាងមហោឡារិក ធ្វើអោយទិដ្ឋភាពរដ្ឋធានីកាន់តែស្រស់ឆើតឆាយដោយពណ៌ក្រហមផ្កាយលឿងនៃទង់ជាតិក្នុងទិវាបុណ្យឯករាជ្យ...៕

ផលិតដោយ៖  ថាញ់ទុង - ត្រឹនវៀត - ថាញ់ដាត
បញ្ចូលទិន្នន័យពីសារព័ត៌មានបោះពុម្ពលេខចេញផ្សាយខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១ ដោយ៖  ទេវី


សំណើ