ទទួលបានប្រាក់ចំណូលស្ថិរភាពអាស្រ័យដោយការបណ្ដុះពូជរុក្ខកម្ម

ទទួលបានប្រាក់ចំណូលស្ថិរភាពអាស្រ័យដោយការបណ្ដុះពូជរុក្ខកម្ម

ក្នុងអំឡុងពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅ អាស្រ័យដោយចូលរួមក្នុងក្រុមសហការបណ្តុះពូជរុក្ខកម្មភូមិលេខ ៨ មាមីងបងប្អូនប្រជាកសិករឃុំ សឺនកៀន ស្រុក ហន ដឹត (ខេត្ត កៀនយ៉ាង) មិនត្រឹមតែមានប្រាក់ចំណូលស្ថិរភាព ជាមធ្យមក្នុងមួយគ្រួសារប្រហែល ២០០ លានដុងក្នុងឆ្នាំប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងជួយបង្កើត ការងារធ្វើ ជូន ពលកររាប់រយនាក់ក្នុងតំបន់ រួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច - សង្គមនៅមូលដ្ឋានទៀតផង៕

ទទលបានបរាកចណលសថរភាពអាសរយដោយការបណដះពជរកខកមម hinh anh 1

ប្រជាជននៅឃុំ សឺនកៀន មានជីវភាពរស់នៅប្រសើរជាងមុនអាស្រ័យដោយទម្រង់រូបភាពបណ្តុះពូជរុក្ខកម្ម

ទទលបានបរាកចណលសថរភាពអាសរយដោយការបណដះពជរកខកមម hinh anh 2

ទម្រង់រូបភាពបណ្តុះពូជរុក្ខកម្មបង្កើតការងារធ្វើជូនពលករនៅមូលដ្ឋានដោយមានប្រាក់ចំណូលស្ថិរភាពក្នុង មនុស្សម្នាក់ពី ៤ ដល់ ៥ លានដុងក្នុងមួយខែ

ទទលបានបរាកចណលសថរភាពអាសរយដោយការបណដះពជរកខកមម hinh anh 3

ទម្រង់រូបភាពបណ្តុះពូជរុក្ខកម្មនាំមកនូវប្រាក់ចំណូលស្ថិរភាពជាមធ្យមក្នុងមួយគ្រួសារប្រហែល ២០០ លានដុង ក្នុងមួយឆ្នាំ។ ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ក្រុមសហការបណ្តុះពូជរុក្ខកម្មភូមិលេខ ៨ ផ្គត់ផ្គង់កូនឈើគ្រប់ប្រភេទឲ្យទីផ្សារ ជាង ១០០ លានដើម

 

ដំណឹងនិងរូបថត៖  ង្វៀនវូថាញ់ដាត (ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម)


សំណើ