"ទ្រនំនៃក្តីស្រឡាញ់" របស់ប្អូនតូចៗដែលត្រូវផ្ទុកដោយសារធាតុពុលពណ៌លឿង/ឌីអុកស៊ីន

មជ្ឈមណ្ឌលជួយគាំពារជនរងគ្រោះដោយសារធាតុពុលពណ៌លឿង/ឌីអុកស៊ីននិងកុមារអភ័ព្វខេត្ត ក្វាង ណាម បានក្លាយជា "ទ្រនំនៃ ក្តីស្រឡាញ់" របស់ប្អូនៗទាំង ៥៧ នាក់ដែលត្រូវផ្ទុកដោយសារធាតុពុលពណ៌ លឿង /ឌីអុកស៊ីនមកពីស្រុក ទីរួមស្រុកមួយចំនួនក្នុងខេត្ត។
 
កម្មាភិបាលបុគ្គលិកនៃមជ្ឈមណ្ឌលតែងតែស្រឡាញ់ ថែទាំប្អូនៗអស់ពីចិត្តពីថ្លើម

ជាមួយនឹងក្តីស្រឡាញ់កម្មាភិបាលបុគ្គលិករបស់មជ្ឈមណ្ឌលបាននិងកំពុងជួយប្អូនៗ ដោយស្ងាត់ៗ ដើម្បីជំនះ ក្តីលំបាកលំបិនឈានឡើងក្នុងជីវភាពរស់នៅ៕

ក្តីសប្បាយរីករាយដោយបានចូលថ្នាក់រៀនអក្សរ
ជួយប្អូនៗរៀនអក្សរ
ប្អូនៗបានណែនាំហ្វឹកហាត់ដើម្បីស្តារលទ្ធភាពពលកម្ម


សំណើ