ទិវាគ្រូបង្រៀន វៀតណាម ថ្ងៃទី ២០ ខែ វិច្ឆិកា៖ លើកសរសើរគ្រូបង្រៀនគំរូៗ ជាជនជាតិភាគតិចចំនួន ៦៣ រូប

ទិវាគ្រូបង្រៀន វៀតណាម ថ្ងៃទី ២០ ខែ វិច្ឆិកា៖ លើកសរសើរគ្រូបង្រៀនគំរូៗ ជាជនជាតិភាគតិចចំនួន ៦៣ រូប

កាលពីយប់ថ្ងៃទី ១៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០ នៅ ហាណូយ មជ្ឈិមសមាគមសហព័ន្ធយុវជន វៀតណាម សហការជាមួយនឹងក្រសួងអប់រំនិងបណ្តុះបណ្តាល គណៈកម្មាធិការជនជាតិនិងក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្ម ធៀនឡុង ចាត់តាំងកម្មវិធី "ចែករំលែកជាមួយនឹងលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ" ឆ្នាំ ២០២០ លើកសរសើរលោកគ្រូ អ្នកគ្រូដែលជាជនជាតិភាគតិចដែលមានស្នាដៃជាច្រើនក្នុងការងារបង្ហាត់បង្រៀន។

ទវាគរបងរៀន វៀតណាម ថងៃទ ២០ ខែ វចឆកា៖ លើកសរសើរគរបងរៀនគរៗ ជាជនជាតភាគតចចនន ៦៣ រប hinh anh 1

សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ លេខាមជ្ឈិមបក្ស ប្រធានគណៈកម្មាធិការឃោសនាអប់រំមជ្ឈិមលោក វ៉វ៉ាន់ធឿង អញ្ជើញប្រគល់ជូនប័ណ្ណសរសើរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងឡាយដែលត្រូវបានលើកសរសើរ

សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ លេខាមជ្ឈិម បក្ស ប្រធានគណៈកម្មាធិការឃោសនាអប់រំមជ្ឈិមលោក វ៉វ៉ាន់ធឿង បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធី៕

ទវាគរបងរៀន វៀតណាម ថងៃទ ២០ ខែ វចឆកា៖ លើកសរសើរគរបងរៀនគរៗ ជាជនជាតភាគតចចនន ៦៣ រប hinh anh 2

សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ លេខាមជ្ឈិមបក្ស ប្រធានគណៈកម្មាធិការឃោសនាអប់រំមជ្ឈិមលោក វ៉វ៉ាន់ ធឿង (ខាងស្តាំ) និងសមាជិកគណៈកម្មធិការមជ្ឈិម បក្ស ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជនជាតិនៃរដ្ឋ សភា  លោក ហាង៉ុកជៀន អញ្ជើញប្រគល់ជូនប័ណ្ណសរសើរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងឡាយដែលត្រូវបានលើកសរសើរ

ទវាគរបងរៀន វៀតណាម ថងៃទ ២០ ខែ វចឆកា៖ លើកសរសើរគរបងរៀនគរៗ ជាជនជាតភាគតចចនន ៦៣ រប hinh anh 3

លេខាទីមួយនៃមជ្ឈិមសម្ព័ន្ធយុវជនកុម្មុយនិស្ត ហូជីមិញ ប្រធានមជ្ឈិមសមាគមសហព័ន្ធយុវជន វៀត ណាម លោក ង្វៀនអាញ់ទន់ (ខាងស្តាំ) និងអនុរដ្ឋមន្រ្តី ទទួលបន្ទុកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជនជាតិ លោកស្រី ហ្វាងធីហាញ់ អញ្ជើញប្រគល់ជូនប័ណ្ណសរសើរនិងអំណោយដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងឡាយដែលត្រូវបានលើកសរសើរ

ទវាគរបងរៀន វៀតណាម ថងៃទ ២០ ខែ វចឆកា៖ លើកសរសើរគរបងរៀនគរៗ ជាជនជាតភាគតចចនន ៦៣ រប hinh anh 4

សមមិត្ត ហ្វ៊ិញតឹនវៀត សមាជិកគណៈម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស លេខានៃគណៈកម្មាធិការប្លុកនៃស្ថាប័នមជ្ឈិមទាំងឡាយអញ្ជើញប្រគល់ជូនប័ណ្ណសរសើរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលត្រូវបានលើកសរសើរ

ទវាគរបងរៀន វៀតណាម ថងៃទ ២០ ខែ វចឆកា៖ លើកសរសើរគរបងរៀនគរៗ ជាជនជាតភាគតចចនន ៦៣ រប hinh anh 5

លោកគ្រូ អ្នកគ្រូអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធី“ ចែករំលែកជាមួយលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ” ជួបប្រាស្រ័យ ចែករំលែកផ្លាស់ប្ដូរយោបល់ក្នុងកម្មវិធី

ដំណឹងនិងផលិត៖ ង្វៀនវ៉ាន់ឌៀប


សំណើ