ទិវាបុណ្យវប្បធម៌នៃបណ្តាជនជាតិ វៀតណាម នៅទីក្រុង ហូជីមិញ

ការប្រកួតធ្វើនំនិងតែងលម្អក្រោមប្រធានបទ “នំជនជាតិ - អត្តសញ្ញាណវប្បធម៌នៃប្រជាជាតិ វៀតណាម”​របស់​ក្រុមប្រកួតជាជនជាតិ ចាម ការប្រកួតធ្វើនំនិងតែងលម្អក្រោមប្រធានបទ “នំជនជាតិ - អត្តសញ្ញាណវប្បធម៌នៃប្រជាជាតិ វៀតណាម”​របស់​ក្រុមប្រកួតជាជនជាតិ ចាម

នាថ្ងៃទី ១២ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២១ នៅទីក្រុង ហូជីមិញ បានប្រព្រឹត្តឡើងទិវាបុណ្យវប្បធម៌បណ្តាជនជាតិ វៀតណាម និងផ្តល់ជូនអំណោយអោយ បងប្អូនជនជាតិ ចាម ជនជាតិ ខ្មែរ ដែលមានស្ថានភាពរស់នៅលំបាកលំបិនក្នុងឱកាសបុណ្យ រ៉ាម៉ាដាន របស់ជនជាតិ ចាម និងបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីរបស់ជនជាតិ ខ្មែរ៕

ទវាបណយវបបធមនៃបណតាជនជាត វៀតណាម នៅទករង ហជមញ hinh anh 1ការប្រកួតធ្វើនំនិងតែងលម្អក្រោមប្រធានបទ នំជនជាតិ - អត្តសញ្ញាណវប្បធម៌នៃប្រជាជាតិ វៀតណាម របស់ ក្រុមប្រកួតជាជនជាតិ ចាម

ទវាបណយវបបធមនៃបណតាជនជាត វៀតណាម នៅទករង ហជមញ hinh anh 2
ទវាបណយវបបធមនៃបណតាជនជាត វៀតណាម នៅទករង ហជមញ hinh anh 3ជូនអំណោយអោយបងប្អូនជនជាតិ ចាម ជនជាតិ ខ្មែរ ដែលមានស្ថានភាពរស់នៅលំបាកលំបិន


ដំណឹងនិងរូបថត៖
ធូហឿង

ប្រែសម្រួលដោយ៖ សិរី - បឹងឈូក


សំណើ