ទេសភាពដ៏ស្រស់ត្រកាលលើទីក្រុងតំបន់ភ្នំនៅខេត្ត យ៉ាឡាយ

ទេសភាពដ៏ស្រស់ត្រកាលលើទីក្រុងតំបន់ភ្នំនៅខេត្ត យ៉ាឡាយ

សំណើ