ទេសភាពដ៏ស្រស់ត្រកាលលើទីក្រុងតំបន់ភ្នំនៅខេត្ត យ៉ាឡាយ

ទេសភាពដ៏ស្រស់ត្រកាលលើទីក្រុងតំបន់ភ្នំនៅខេត្ត យ៉ាឡាយ

ទេសភាពដសរសតរកាលលើទករងតបនភននៅខេតត យាឡាយ hinh anh 1ទេសភាពដ៏ស្រស់ត្រកាលលើទីក្រុងតំបន់ភ្នំនៅខេត្ត យ៉ាឡាយ

 បញ្ចូលទិន្នន័យ៖  អៀងថាន់


សំណើ