ទេសភាពព្រាលៗ​ នៅ សាប៉ា

ទេសភាពពរាលៗ​ នៅ សាបា hinh anh 1ទេសភាពព្រាលៗ នៅ សាប៉ា (ខេត្ត ឡាវកាយ)

រូបថត៖ ត្រឹន អាញ់ទន់
បញ្ចូលទិន្នន័យពីសារព័ត៌មានបោះពុម្ពលេខចេញផ្សាយខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១ ដោយ៖ យ័ញឡើយ


សំណើ