ទេសភាពពេលថ្ងៃរះនៅលើតំបន់រោងចក្រផលិតអគ្គិសនីដើរដោយកម្លាំងខ្យល់និងព្រៃការពារជាប់មាត់សមុទ្រនៅខេត្ត បាកលៀវ

ទេសភាពពេលថងៃរះនៅលើតបនរោងចករផលតអគគសនដើរដោយកមលាងខយលនងពរៃការពារជាបមាតសមទរនៅខេតត បាកលៀវ hinh anh 1ទេសភាពពេលថ្ងៃរះនៅលើតំបន់រោងចក្រផលិតអគ្គិសនីដើរដោយកម្លាំងខ្យល់និងព្រៃការពារជាប់មាត់សមុទ្រនៅខេត្ត បាកលៀវ

រូបថត៖ ផាន ថាញ់គឿង បញ្ចូលរូបថត៖  ទេវី


សំណើ