នៅក្បែរអណ្តាតភ្លើងពណ៌ក្រហមក្នុងផ្ទះបាយនាអំឡុងថ្ងៃនៃរដូវរងា

នៅក្បែរអណ្តាតភ្លើងពណ៌ក្រហមក្នុងផ្ទះបាយនាអំឡុងថ្ងៃនៃរដូវរងា

សំណើ