"នាគភ្នំ" នៅឃុំ ឡាប៉ានតឹន ស្រុក មូកាងចាយ ខេត្ត អៀនបាយ

"នាគភន" នៅឃ ឡាបានតន សរក មកាងចាយ ខេតត អៀនបាយ hinh anh 1អំពកស្រែថ្នាក់ៗ ទាំងឡាយតាមជម្រាលភ្នំត្រូវបានប្រៀបប្រដូចជា "នាគភ្នំ" នៅឃុំ ឡាប៉ានតឹន ស្រុក មូកាងចាយ (ខេត្ត អៀនបាយ)

រូបថត៖ ថាញ់មៀន
បញ្ចូលទិន្នន័យពីសារព័ត៌មានបោះពុម្ពលេខចេញផ្សាយខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២២ ដោយ៖ យ័ញលើយ


សំណើ