និមិត្តរូបខាងព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ជនជាតិ ចាម នៅ និញធន់

ប្រាសាទ ប៉ូក្លងហ្ការ៉ាយ ត្រូវបានសាងសង់ឡើងដោយស្តេច ចេមឹន តាំងពីចុងសតវត្សរ៍ទី ១៣ ដើមសតវត្សរ៍ទី  ១៤ ដើម្បីគោរពបូជាស្តេច ប៉ូក្លងហ្ការ៉ាយ ។ ប្រាសាទមានទីតាំងនៅលើកូនភ្នំ ត្រូវ នៅសង្កាត់ ដូវិញ ចម្ងាយពីទីក្រុង ផានរ៉ាង - ថាបចាម ៩ គីឡូម៉ែត្រទៅទិសខាងលិច។ 

នមតតរបខាងពរលងវញញាណរបសជនជាត ចាម នៅ នញធន hinh anh 1 ប្រាសាទ ប៉ូក្លងហ្ការ៉ាយ មានទីតាំងនៅលើកូនភ្នំ ត្រូវ នៅសង្កាត់ ដូវិញ ចម្ងាយពីទីក្រុង ផានរ៉ាង - ថាបចាម ៩ គីឡូម៉ែត្រទៅទិសខាងលិច។

ប្រាសាទ ប៉ូក្លងហ្ការ៉ាយ គឺជាប្រាសាទដ៏ពិសិដ្ឋ ជានិមិត្តរូប ហើយក៏ជាមោទនភាពរបស់សហគមន៍ជនជាតិ ចាម ដែលរស់នៅក្នុងខេត្ត និញធន់ ផងដែរ។ ឆ្នាំ ១៩៧៩ កេរដំណែលស្ថាបត្យកម្មវិចិត្រសិល្បៈនេះត្រូវបានរដ្ឋចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ជាកេរដំណែលថ្នាក់ជាតិពិសេស៕

រូបថត៖ ភូគ្វី


សំណើ