នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាល លោក ផាម មិញជិញ និងប្រតិភូទាំងឡាយអញ្ជើញឡើងរាំរួមជាមួយ ចង្វាក់ ស្វែ ថាយ

នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាល លោក ផាម មិញជិញ អញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីទទួលវិញ្ញាបនបត្ររបស់ យូណេស្កូ ដាក់បញ្ចូល "សិល្បៈរបាំ ស្វែ ជនជាតិ ថាយ" ជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីតំណាងនៃមនុស្សជាតិ 

នាយករដឋមនតរនៃរដឋាភបាល លោក ផាម មញជញ នងបរតភទាងឡាយអញជើញឡើងរារមជាមយ ចងវាក សវែ ថាយ hinh anh 1នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាល លោក ផាម មិញជិញ និងប្រតិភូទាំងឡាយអញ្ជើញឡើងរាំរួមជាមួយ ចង្វាក់ ស្វែ ថាយ

រាត្រីនៃថ្ងៃទី ២៤ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២ នៅទីរួមខេត្ត ងៀឡូ (ខេត្ត អៀនបាយ) នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាល លោក
ផាម មិញជិញ អញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីទទួលវិញ្ញាបនបត្ររបស់ យូណេស្កូ ដាក់បញ្ចូល "សិល្បៈរបាំ ស្វែ ថាយ" ក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីតំណាងនៃមនុស្សជាតិនិងបើកពិធីមហោស្រពវប្បធម៌ - ទេសចរណ៍ មឿងឡ រុករក
ស្វែងយល់រមណីយដ្ឋានជាតិពិសេសវាលស្រែជាថ្នាក់ៗ តាមជម្រាលភ្នំ មូកាងចាយ ឆ្នាំ ២០២២៕  

រូបថត៖ ង្វៀន អា
បញ្ចូលទិន្នន័យពីសារព័ត៌មានបោះពុម្ពលេខចេញផ្សាយខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២២ ដោយ៖ សឺន ហេង


សំណើ