នារី ឡូឡូ ខ្មៅ នៅភូមិ ឡូឡូ ចាយ ឃុំ លុងគូ ស្រុក ដុងវ៉ាន់ (ខេត្ត ហាយ៉ាង) ក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណី

នារ ឡឡ ខមៅ នៅភម ឡឡ ចាយ ឃ លងគ សរក ដងវាន (ខេតត ហាយាង) កនងឈតសមលៀកបពាកបរពៃណ hinh anh 1នារី ឡូឡូ ខ្មៅ នៅភូមិ ឡូឡូ ចាយ ឃុំ លុងគូ ស្រុក ដុងវ៉ាន់ (ខេត្ត ហាយ៉ាង) ក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណី

រូបថត៖ ណាមថៃ


សំណើ