បើកការភ្ជាប់ខ្សែរយៈ ខ័ណ្ឌ ស្រុក - ធានាអត្ថប្រយោជន៍អោយបងប្អូនជនរួមជាតិពិនិត្យព្យាបាលជំងឺ

ការពិនិត្យព្យាបាលជំងឺដោយបើកការភ្ជាប់ខ្សែរយៈខ័ណ្ឌស្រុកជួយសម្រួលក្នុងបែបបទរដ្ឋបាល បង្កលក្ខខណ្ឌងាយស្រួលដើម្បីបងប្អូនជនរួមជាតិបានមកកាន់បណ្តាមូលដ្ឋានពិនិត្យព្យាបាលជំងឺល្អជាង។ល៕
 
អ្នកជំងឺត្រូវបានថែទាំគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅបណ្តាផ្នែកពិនិត្យអ្នកជំងឺផ្ទាល់នៅមន្ទីរពេទ្យ
ពហុព្យាបាលទីក្រុង បួនមេធួត ខេត្ត ដាក់ឡាក់
 
អាស្រ័យដោយបណ្តាក់ទុននូវគ្រឿងឧបករណ៍និងអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាពត៌មានក្នុងការ​គ្រប់គ្រងពិនិត្យ ព្យាបាលជំងឺបម្រើអោយដំណើរបើកការភ្ជាប់ខ្សែរយៈ ចំនួនលើកអ្នកជំងឺ​មក​មន្ទីរពេទ្យពហុព្យាបាលនៅស្រុកតំបន់ភ្នំ គីសឺន ខេត្ត ងេអាន​​ ថ្មីៗនេះកើនឡើងខ្ពស់
មន្ទីរពេទ្យពហុព្យាបាលទីក្រុង កាម៉ៅ បង្កើតបន្ទប់ពិនិត្យជម្ងឺអាទិភាពសំរាប់អ្នកមានធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាលដែលជាមនុស្សចាស់ជរានិងមុខសញ្ញាគោលនយោបាយ
 
កម្មាភិបាលធានារ៉ាប់រងសង្គមផ្សព្វផ្សាយដល់បណ្តាក្រុមគ្រួសារបងប្អូនជនរួមជាតិដែល​ជួញដូរតាមធ្នារទឹកនៅផ្សារអណ្តែត កាយរ៉ាំង ទីក្រុង កឹនធើចូលរួមទិញប័ណ្ណធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាល


សំណើ