ប៉ាក់បែបប្រពៃណី ជាលក្ខណៈវប្បធម៌ដ៏វិសេសវិសាលរបស់ជនជាតិ ឡូឡូ

ប៉ាក់បែបប្រពៃណី ជាលក្ខណៈវប្បធម៌ដ៏វិសេសវិសាលរបស់ជនជាតិ ឡូឡូ នៅឃុំ ឌឹកហាញ់ ស្រុក បាវឡាក (ខេត្ត កាវបាំង)

សំណើ