បើកសម្ពោធបណ្តុំសំណង់រំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ដំណើរការឆ្ពោះទៅរកការសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី កម្ពុជា ហ៊ុនសែន នៅខេត្ត ប៊ិញភឿក

គណៈប្រតិភូទាំងឡាយអញ្ជើញចូលរួមពិធីសម្ពោធបណ្តុំសំណង់ គណៈប្រតិភូទាំងឡាយអញ្ជើញចូលរួមពិធីសម្ពោធបណ្តុំសំណង់

ពីធីសម្ពោធបណ្តុំសំណង់រំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ដំណើរឆ្ពោះទៅរកការសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី កម្ពុជា ហ៊ុនសែន នៅខេត្ត ប៊ិញភឿក បានប្រព្រឹត្តឡើងនាថ្ងៃទី ២០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២១ នៅចំណុច X16 ឃុំ ឡុកតឹន ស្រុក ឡុកនិញ ខេត្ត ប៊ិញភឿក។

បើកសមពោធបណតសណងរលកអនសសាវរយដណើរការឆពោះទៅរកការសងគរោះជាតរបសលោកនាយករដឋមនរត កមពជា ហនសែន នៅខេតត បញភឿក hinh anh 1

គណៈប្រតិភូទាំងឡាយអញ្ជើញចូលរួមពិធីសម្ពោធបណ្តុំសំណង់

បណ្តុំសំណង់រំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ដំណើរឆ្ពោះទៅរកការសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី កម្ពុជា ហ៊ុនសែន នៅខេត្ត ប៊ិញភឿក ត្រូវបានបើកដំណើរការកសាងនៅថ្ងៃទី ០៨ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ  ២០២១ រួមមានប្រភេទសំណង់ផ្សេងៗ ដូចជា៖ ផ្ទាំងសិលារំលឹកអនុស្សាវរីយ៍នៅចំណុច ឈប់សម្រាក X-16 ចំណុចលាក់អាវុធ ចំណុចជួបកងសេនាជននិងប្រជាជន វៀតណាម អគារដាក់តាំងបង្ហាញតាំងពិព័រណ៍រូបភាព វត្ថុតឹកតាងទាក់ទងនឹងដំណើរឆ្ពោះទៅរកការសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី កម្ពុជា ហ៊ុនសែន។

បើកសមពោធបណតសណងរលកអនសសាវរយដណើរការឆពោះទៅរកការសងគរោះជាតរបសលោកនាយករដឋមនរត កមពជា ហនសែន នៅខេតត បញភឿក hinh anh 2
បើកសមពោធបណតសណងរលកអនសសាវរយដណើរការឆពោះទៅរកការសងគរោះជាតរបសលោកនាយករដឋមនរត កមពជា ហនសែន នៅខេតត បញភឿក hinh anh 3

គណៈប្រតិភូទាំងឡាយអញ្ជើញចូលរួមពិធីសម្ពោធបណ្តុំសំណង់

បើកសមពោធបណតសណងរលកអនសសាវរយដណើរការឆពោះទៅរកការសងគរោះជាតរបសលោកនាយករដឋមនរត កមពជា ហនសែន នៅខេតត បញភឿក hinh anh 4
បើកសមពោធបណតសណងរលកអនសសាវរយដណើរការឆពោះទៅរកការសងគរោះជាតរបសលោកនាយករដឋមនរត កមពជា ហនសែន នៅខេតត បញភឿក hinh anh 5
បើកសមពោធបណតសណងរលកអនសសាវរយដណើរការឆពោះទៅរកការសងគរោះជាតរបសលោកនាយករដឋមនរត កមពជា ហនសែន នៅខេតត បញភឿក hinh anh 6

សកម្មភាពមួយចំនួនក្នុងថ្ងៃសម្ពោធបណ្តុំសំណង់

បើកសមពោធបណតសណងរលកអនសសាវរយដណើរការឆពោះទៅរកការសងគរោះជាតរបសលោកនាយករដឋមនរត កមពជា ហនសែន នៅខេតត បញភឿក hinh anh 7
បើកសមពោធបណតសណងរលកអនសសាវរយដណើរការឆពោះទៅរកការសងគរោះជាតរបសលោកនាយករដឋមនរត កមពជា ហនសែន នៅខេតត បញភឿក hinh anh 8ក្រុមគណៈប្រតិភូអញ្ជើញប្រារព្ធពីធីសម្ពោធបណ្តុំសំណង់

ទន្ទឹមនឹងនោះ ខេត្ត ប៊ិញភឿក បានវិនិយោគធ្វើឲ្យល្អប្រសើរឡើងនូវផ្លូវជាតិលេខ 13B កសាងផ្លូវតភ្ជាប់ពីផ្លូវជាតិលេខ 13B ដល់ចំណុច X-16 ឆ្លើយតបតម្រូវការធ្វើដំណើរទៅមកទស្សនាគោលដៅកេរតំណែលផ្សេងៗ ការដឹកជញ្ជូនទំនិញ បម្រើការងារគ្រប់គ្រងព្រំដែន បង្កើតកម្លាំងចលករអភិវឌ្ឍឲ្យតំបន់៕

អត្ថបទនិងរូបថតកាហ្គឿយហ៍
ប្រែសម្រួលនិងបញ្ចូលទិន្នន័យដោយ៖ ជ័យពិសិដ្ឋ - បឹងបួ-សុគន្ធា


សំណើ