បងប្អូនជនជាតិ ខ្មែរ រៀបចំបង្ហាញពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីឡើងវិញក្នុងក្របខ័ណ្ឌទិវាវប្បធម៌បណ្តាជនជាតិ វៀតណាម ២០២៣

បងបអនជនជាត ខមែរ រៀបចបងហាញពធបណយចលឆនាថមឡើងវញកនងករបខណឌទវាវបបធមបណតាជនជាត វៀតណាម ២០២៣ hinh anh 1ក្នុងក្របខ័ណ្ឌទិវាវប្បធម៌បណ្តាជនជាតិ វៀតណាម ២០២៣ នាថ្ងៃទី ១៥ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២៣ នៅភូមិវប្បធម៌ទេសចរបណ្តាជនជាតិ វៀតណាម (ហាណូយ) បងប្អូនជនជាតិ ខ្មែរ រៀបចំបង្ហាញពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីឡើងវិញ

រូបថត៖ ទន់ឌឹក
បញ្ចូលទិន្នន័យពីសារព័ត៌មានបោះពុម្ពលេខចេញផ្សាយខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២៣ ដោយ៖ យ៉ាញ់លើយ


សំណើ