បញ្ជីរាយនាមគណៈលេខាមជ្ឈិមបក្សអាណត្តិទី ១៣

សមមិត្តលោក ដូវ៉ាន់ជៀន រដ្ឋមន្រ្តីទទួលបន្ទុកប្រធានគណៈកម្មាធិការជនជាតិ សមមិត្តលោក ដូវ៉ាន់ជៀន រដ្ឋមន្រ្តីទទួលបន្ទុកប្រធានគណៈកម្មាធិការជនជាតិ

គណៈលេខាមជ្ឈិមបក្សអាណត្តិទី ១៣ រួមមានសមមិត្តសមាមិត្តនារីមួយចំនួនដែលជាសមាជិកសមាជិកានៃ ការិយាល័យនយោបាយត្រូវបានការិយាល័យនយោបាយចាត់ចែងអោយ ចូលរួមគណៈលេខាមជ្ឈិមបក្ស ហើយ មានសមមិត្តចំនួន ៥ រូបត្រូវបានបោះឆ្នោតក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី ១ នៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សអាណត្តិទី ១៣៕

បញជរាយនាមគណៈលេខាមជឈមបកសអាណតតទ ១៣ hinh anh 1សមមិត្តលោក ដូវ៉ាន់ជៀន រដ្ឋមន្រ្តីទទួលបន្ទុកប្រធានគណៈកម្មាធិការជនជាតិ
បញជរាយនាមគណៈលេខាមជឈមបកសអាណតតទ ១៣ hinh anh 2សមមិត្តលោក លេមិញខាយ អគ្គាធិការនៃអគ្គាធិការដ្ឋាននៃរដ្ឋាភិបាល
បញជរាយនាមគណៈលេខាមជឈមបកសអាណតតទ ១៣ hinh anh 3សមមិត្តលោក លេមិញហ៊ឹង ប្រធានខុទ្ទកាល័យមជ្ឈិមបក្ស
បញជរាយនាមគណៈលេខាមជឈមបកសអាណតតទ ១៣ hinh anh 4សមមិត្ត ង្វៀនត្រុងងៀ លេខាមជ្ឈិមបក្សអាណត្តិទី ១៣ សមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការយោធាមជ្ឈិមបក្ស អនុ ប្រធានអគ្គនាយកដ្ឋាននយោបាយកងទ័ពប្រជាជន វៀតណាម
បញជរាយនាមគណៈលេខាមជឈមបកសអាណតតទ ១៣ hinh anh 5សមមិត្តនារី ប៊ូយធីមិញហ្វាយ លេខាមជ្ឈិមបក្សអាណត្តិទី ១៣ ទទួលបន្ទុកអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យមជ្ឈិម

ព័ត៌មាននិងរូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម


សំណើ