បាញ់ថ្នាំកម្ចាត់មេរោគតាមខ្សែផ្លូវធំៗ ជាច្រើននៅខណ្ឌ ហ្កវ៉ឹប

កងកម្លាំងការពារគីមីសាស្ត្រនៃយោធាបានដាក់ពង្រាយមធ្យោបាយបច្ចេកទេសផ្សេងៗ ធ្វើការបាញ់ថ្នាំ កម្ចាត់ មេរោគទ្រង់ទ្រាយធំនៅលើភូមិសាស្ត្រខណ្ឌ ហ្កវ៉ឹប កងកម្លាំងការពារគីមីសាស្ត្រនៃយោធាបានដាក់ពង្រាយមធ្យោបាយបច្ចេកទេសផ្សេងៗ ធ្វើការបាញ់ថ្នាំ កម្ចាត់ មេរោគទ្រង់ទ្រាយធំនៅលើភូមិសាស្ត្រខណ្ឌ ហ្កវ៉ឹប

នារសៀលថ្ងៃទី ១ ខែ មិថុនា កន្លងទៅ បញ្ជាការដ្ឋានយោធភូមិភាគទី ៧ សហការជាមួយប្រភេទទ័ពជំនាញគីមីសាស្ត្របានដាក់ពង្រាយឧបករណ៍ គ្រឿង បរិក្ខារជំនាញជាច្រើន ធ្វើការបាញ់ថ្នាំកម្ចាត់មេរោគទ្រង់ទ្រាយធំ នៅលើ ភូមិសាស្ត្រនៃខណ្ឌ ហ្កវ៉ឹប (ទីក្រុង ហូជីមិញ) ក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបង្រ្កាប កាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ - ១៩៕

បាញថនាកមចាតមេរោគតាមខសែផលវធៗ ជាចរើននៅខណឌ ហកវប hinh anh 1
បាញថនាកមចាតមេរោគតាមខសែផលវធៗ ជាចរើននៅខណឌ ហកវប hinh anh 2កងកម្លាំងការពារគីមីសាស្ត្រនៃយោធាបានដាក់ពង្រាយមធ្យោបាយបច្ចេកទេសផ្សេងៗ ធ្វើការបាញ់ថ្នាំ កម្ចាត់ មេរោគទ្រង់ទ្រាយធំនៅលើភូមិសាស្ត្រខណ្ឌ ហ្កវ៉ឹប
បាញថនាកមចាតមេរោគតាមខសែផលវធៗ ជាចរើននៅខណឌ ហកវប hinh anh 3យុទ្ធជនផ្នែកការពារគីមីសាស្ត្រនៃយោធា ធ្វើការបាញ់ថ្នាំកម្ចាត់មេរោគទ្រង់ទ្រាយធំនៅលើភូមិសាស្ត្រខណ្ឌ ហ្កវ៉ឹប

ដំណឹងនិងរូបថត៖ ទីភា្នក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
ប្រែសម្រួលនិងបញ្ចូលទិន្នន័យដោយ ជ័យពិសិដ្ឋ - បឹងបួ


សំណើ