បំណងប្រាថ្នាដ៏ប្ដូរផ្ដាច់ក្លាយជាទីក្រុងអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព

ថ្មីៗ នេះ គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាបានអនុម័តឆ្លងសេចក្តីសម្រេចចិត្តស្តីពីការរៀបចំបណ្ដាអង្គភាពរដ្ឋបាលថ្នាក់ស្រុកដើម្បីបង្កើតទីក្រុង ធូឌឹក ចំណុះទីក្រុង ហូជីមិញ។ ទីក្រុង ធូឌឹក គឺជាទម្រង់រូបភាព “ទីក្រុងក្នុងទីក្រុង” ដំបូងបង្អស់របស់ប្រទេស វៀតណាម ថ្មីៗ នេះ គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាបានអនុម័តឆ្លងសេចក្តីសម្រេចចិត្តស្តីពីការរៀបចំបណ្ដាអង្គភាពរដ្ឋបាលថ្នាក់ស្រុកដើម្បីបង្កើតទីក្រុង ធូឌឹក ចំណុះទីក្រុង ហូជីមិញ។ ទីក្រុង ធូឌឹក គឺជាទម្រង់រូបភាព “ទីក្រុងក្នុងទីក្រុង” ដំបូងបង្អស់របស់ប្រទេស វៀតណាម

ថ្មីៗ នេះ គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាបានអនុម័តលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តអំពីការរៀបចំអង្គភាពរដ្ឋបាលថ្នាក់ស្រុកដើម្បីបង្កើតទីក្រុង ធូឌឹក ដែលស្ថិតក្នុងភូមិ សាស្ត្រទីក្រុង ហូជីមិញ ដែលបង្កើតឡើងដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានរៀបចំខណ្ឌលេខ ២ ខណ្ឌលេខ ៩ និងខណ្ឌ ធូឌឹក។

បណងបរាថនាដបដរផដាចកលាយជាទករងអភវឌឍបរកបដោយចរភាព hinh anh 1ថ្មីៗ នេះ គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាបានអនុម័តឆ្លងសេចក្តីសម្រេចចិត្តស្តីពីការរៀបចំបណ្ដាអង្គភាពរដ្ឋបាលថ្នាក់ស្រុកដើម្បីបង្កើតទីក្រុង ធូឌឹក ចំណុះទីក្រុង ហូជីមិញ។ ទីក្រុង ធូឌឹក គឺជាទម្រង់រូបភាព “ទីក្រុងក្នុងទីក្រុង” ដំបូងបង្អស់របស់ប្រទេស វៀតណាម

នេះត្រូវបានចាត់ទុកជាជំហានធ្វើឱ្យក្លាយជាការពិតជាក់ស្ដែងនូវបំណងប្រាថ្នា យ៉ាងប្ដូរផ្ដាច់គឺអភិវឌ្ឍន៍ទីក្រុងប្រកបដោយចីរភាព ធ្វើអោយតំបន់នេះក្លាយទៅជាទីក្រុងឧស្សាហកម្ម សិក្សាស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនិងសេវាកម្ម អាចរួមវិភាគ ទាន ៧% នៃផលិត ផលសរុបក្នុងប្រទេសទាំងមូល។

បណងបរាថនាដបដរផដាចកលាយជាទករងអភវឌឍបរកបដោយចរភាព hinh anh 2តំបន់ភូមិដ្ឋាន ហ៊ីមឡាម នៅខណ្ឌលេខ ៧ ជាតំបន់ភូមិដ្ឋានមួយដ៏ទំនើប គំរូតួយ៉ាងរបស់ទីក្រុង ហូជីមិញ សព្វថ្ងៃ

ក្នុងការកំណត់ទិសដៅរៀបចំគម្រោងប្លង់មេនិងការអភិវឌ្ឍទីក្រុងប្រកបដោយ ចីរភាព ទីក្រុង ហូជីមិញ នឹងផ្លាស់ប្តូរលំហទីក្រុងតាមទិសដៅស្តារឡើងវិញនូវទិដ្ឋភាពនៃស្ទឹងទន្លេ បង្កើនការគ្រប់គ្រង បើកទូលាយបណ្ដាតំបន់ដីទាបត្រូវលិចទឹក អភិវឌ្ឍមជ្ឈមណ្ឌលទីក្រុងថ្មី...។

បណងបរាថនាដបដរផដាចកលាយជាទករងអភវឌឍបរកបដោយចរភាព hinh anh 3ផ្លូវទៅកាន់ឋានសួគ៌នៃការទិញដូរ ផ្សារទំនើប Crescent Mall ខណ្ឌលេខ ៧ ទីក្រុង ហូជីមិញ

ជាក់ស្តែង ក្នុងតំណាក់កាលឆ្នាំ ២០២០ ដល់ឆ្នាំ ២០៣០ ទីក្រុង ហូជីមិញ ផ្តោតលើការស្តារឡើងវិញនូវឋានៈតួនាទី "គ្រាប់គុជនៅតំបន់អាស៊ីចុងបូព៌ា" ក្នុងគោលដៅក្លាយជាទីក្រុងដ៏ធំសម្បើមអំពីវប្បធម៌មួយ មជ្ឈមណ្ឌលឧស្សាហកម្មសេវាកម្មដ៏ជឿនលឿននៃតំបន់ អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងអាស៊ីខាងកើត។

បណងបរាថនាដបដរផដាចកលាយជាទករងអភវឌឍបរកបដោយចរភាព hinh anh 4ការរស់នៅក្នុងលំហបៃតងរបស់ប្រជាជននៅតំបន់ភូមិដ្ឋាន Mizuki ណាមឡុង ស្ថិតនៅឃុំ ប៊ិញហ៊ឹង ស្រុក ប៊ិញចាញ់ ទីក្រុង ហូជីមិញ

ដល់ឆ្នាំ ២០៤៥ ទីក្រុង ហូជីមិញ នឹងបន្តផ្លាស់ប្តូរថ្មីការងាររៀបចំគម្រោងប្លង់មេនិងគ្រប់គ្រង ការអភិវឌ្ឍតាមទិសដៅដាក់រួមបញ្ចូលផ្អែកលើមូលដ្ឋានបែប ឌីជីថល ព្រមទាំងផ្លាស់ប្តូរទម្រង់រូបភាពអភិវឌ្ឍតាមទិសដៅកំណើនបៃតង ឈ្លាសវៃ ចីរភាព...៕

អត្ថបទនិងរូបថត៖  ស៊ន់ទិញ - ភុកថាញ់ - គៀវអាញ់យុង


សំណើ