បណ្តាកាំជណ្តើរដ៏មហស្ចារ្យ

អំពកស្រែថ្នាក់ៗ តាមជម្រាលភ្នំដ៏មហស្ចារ្យគឺជាស្នាដៃដ៏អស្ចារ្យបំផុតត្រូវបានបងប្អូនជនជាតិនៅតំបន់ភ្នំចំណាយកម្លាំងពូនជ្រំជាច្រើនជំនាន់មកហើយដើម្បីដាំដុះប្រភេទដំណាំស្បៀងអាហារទាំងឡាយ។

បណតាកាជណតើរដមហសចារយ hinh anh 1អំពកស្រែថ្នាក់ៗ តាមជម្រាលភ្នំដ៏មហស្ចារ្យគឺជាស្នាដៃដ៏អស្ចារ្យបំផុតត្រូវបានបងប្អូនជនជាតិ

បច្ចុប្បន្ននេះ ការកសាងវាលស្រែថ្នាក់ៗ តាមជម្រាលភ្នំដ៏មហស្ចារ្យទាំងនេះ ត្រូវបានរដ្ឋទទួលស្គាល់ជារមណីយដ្ឋានជាតិ ហើយត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានសារគមនាគមន៍អន្តរជាតិកោតសរសើរថាជាកំពូលនៃភាពស្រស់ស្អាតគួបផ្សំភាពប្រណីតពីវប្បធម៌និងពលកម្មរបស់មនុស្សវៀតណាម៕

រូបថត៖ ខាយហ្វាន
បញ្ចូលទិន្នន័យពីសារព័ត៌មានបោះពុម្ពលេខចេញផ្សាយខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២២ ដោយ៖ សឺន ហេង


សំណើ