បណ្តុំកេរដំណែលប្រវត្តិសាស្រ្តស្ពាន ហៀនលឿង - ទន្លេ បេនហាយ

បណ្តុំកេរដំណែលប្រវត្តិសាស្រ្តស្ពាន ហៀនលឿង - ទន្លេ បេនហាយ

បណ្តុំកេរដំណែលប្រវត្តិសាស្រ្តស្ពាន ហៀនលឿង - ទន្លេ បេនហាយ (ខេត្ត ក្វាងទ្រី)។

បណតកេរដណែលបរវតតសាសរតសពាន ហៀនលឿង - ទនលេ បេនហាយ hinh anh 1

នេះគឺជា "កសិណសាក្សីនៃប្រវត្តិសាស្រ្ត" ទាំង ២ ដែលបំពាក់លើខ្លួននូវក្ដីឈឺចាប់នៃការបែងចែកប្រទេសជាតិជាពីរភូមិភាគខាងត្បូង - ខាងជើងអស់អំឡុងពេលជាង ២០ ឆ្នាំ។

រូបថត៖ ង្វៀនហ្វាង


សំណើ