បណ្តាគំរូពាំនាំប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចជូនបងប្អូនជនជាតិនៅស្រុក ក្បាង

អនុវត្តកិច្ចការចលនា "ធ្វើអោយផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិត របៀបធ្វើក្នុងចំណោមបងប្អូនជនជាតិភាគតិចដើម្បីឈោងឈានឡើងរួចផុតពីភាពក្រីក្រពីមួយជំហានទៅមួយជំហានប្រកបដោយចីរភាព" ស្រុក ក្បាង (ខេត្ត យ៉ាឡាយ) បានកសាងគំរូកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅបណ្តាភូមិបងប្អូនជនជាតិភាគតិចចំនួន ១០៣ ជួយបងប្អូនជនជាតិមានជីវភាពរស់នៅកាន់តែត្រជាក់ត្រជុំបរិបូរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃថែមទៀត។

បណតាគរពានាបរសទធភាពសេដឋកចចជនបងបអនជនជាតនៅសរក កបាង hinh anh 1

ត្រូវបានកម្មាភិបាលជំរុញកសិកម្មណែនាំពីរបៀបថែទាំដូង គ្រួសារបង ឌិញ ហ៊្មីត នៅភូមិ លើត ឃុំ ងៀអាន ស្រុក ក្បាង ខិតខំប្រឹងប្រែងរួចផុតពីភាពក្រីក្រនាឆ្នាំ ២០២៤

ដោយមានគំរូដូចជា៖ "គំរូផ្លាស់ប្តូរក្នុងការអភិវឌ្ឍផលិតកម្ម ចិញ្ចឹមសត្វ" "ធ្វើអោយផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិតរបៀបធ្វើក្នុងចំណោមបងប្អូនជនជាតិភាគតិច ដើម្បីឈោងឈានឡើងរួចផុតពីភាពក្រីក្រពីមួយជំហានទៅមួយជំហានប្រកបដោយចីរភាព"... ឃុំ ដុង បានក្លាយជា "ចំណុចភ្លឺ" ក្នុងការងារលុបបំបាត់ភាពអត់ឃ្លាន កាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ស្រុក ក្បាង។

បណតាគរពានាបរសទធភាពសេដឋកចចជនបងបអនជនជាតនៅសរក កបាង hinh anh 2

ចូលរួមគំរូកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ ក្រុមគ្រួសារបងប្អូនជនជាតិត្រូវបានហ្វឹកហ្វឺនបច្ចេកទេសជួយឧបត្ថម្ភកូនឈើ កូនពូជ ខ្ចីទុនអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច

តួយ៉ាង ដូចជាក្រុមគ្រួសារបង ឌិញ ឡាយ នៅភូមិ ទើម៉ឹត ធ្វើបរិវត្តកម្មរចនាសម្ព័ន្ធដំណាំដាំដុះនិងសត្វចិញ្ចឹមនៅឆ្នាំ ២០១៨ ដល់ ឆ្នាំ ២០២០ បានមានហ្វូងគោចំនួន ៥ ក្បាល ផ្ទៃដីដាំអាកាស្យាចំនួន ១១.០០០ ម៉ែត្រការ៉េ ហើយរួចផុតពីភាពក្រីក្រ ក្រុមគ្រួសារ លោក ឌិញ វ៉ាន់ហាញ់ ក៏ស្ថិតនៅភូមិ ទើម៉ឹត ដែរ ដោយមានហ្វូងគោចំនួន ១០ ក្បាល ស្រះចិញ្ចឹមត្រី ១ ចម្ការកាហ្វេ ១,៥ ហិកតា គូលែន ២៤០ គល់ដាំឆ្លាស់ជាមួយនឹងម៉ាកា ប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមរបស់គ្រួសារលោក ហាញ់ ឡើងដល់ជាង ៥០០ លានដុងក្នុងមួយឆ្នាំ។ល។

បណតាគរពានាបរសទធភាពសេដឋកចចជនបងបអនជនជាតនៅសរក កបាង hinh anh 3គេហដ្ឋានដ៏ធំទូលាយធូរធារនៃគ្រួសារលោក ឌិញ វ៉ាន់ហាញ់ នៅភូមិ ទើម៉ឹត ឃុំ ដុង ស្រុក ក្បាង ក្រោយពេលធ្វើបរិវត្តកម្មរចនាសម្ព័ន្ធដំណាំដាំដុះ សត្វចិញ្ចឹម

យោងតាមលោក ឌិញ វ៉ាន់ហាយ អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមាតុភូមិ វៀតណាម ស្រុក ក្បាង ឆ្លងតាមរយៈគំរូកិច្ចការចលនា បងប្អូនជនជាតិភាគតិចបានមានការផ្លាស់ប្តូរក្នុងការយល់ដឹង ក្លៀវក្លាហ៊ានធ្វើបរិវត្តកម្មរចនាសម្ព័ន្ធដំណាំដាំដុះ សត្វចិញ្ចឹមនិងឈោងឈានឡើងរួចផុតពីភាពក្រីក្រដោយខ្លួនឯង រួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ ក្នុងការងារលុបបំបាត់ភាពអត់ឃ្លាន កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅស្រុក ក្បាង៕

អត្ថបទនិងរូបថត៖ ហុងដៀប
បញ្ចូលទិន្នន័យដោយ៖ អៀងថាន់


សំណើ