បណ្តុំល្បាក់ទឹក ដឺរ៉ៃសាប - យ៉ាឡុង - ទ្រិញនឺ ប្រកបដោយសម្រស់ធម្មជាតិដ៏មហស្ចារ្យ ហើយលន្លង់លន្លោចនៃព្រៃពឹ្រក្សាលតាវលិ្លនៃតំបន់ តីង្វៀន


ល្បាក់ទឹក យ៉ាឡុង
ល្បាក់ទឹក ដឺរ៉ៃសាប
ផ្ទាំងថ្មទាំងឡាយដែលជាបន្ទុះភ្នំភ្លើងនៅរាត់រាយពេញក្នុងដងព្រៃក្បែរល្បាក់ទឹក ដឺរ៉ៃសាប ជាកន្លែងសំរាកលំហែកាយគួរឱ្យជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍សំរាប់ភ្ញៀវទេសចរណ៍

 


សំណើ