បុណ្យដំរីនិងពិធីបុណ្យវប្បធម៌ប្រពៃណីបណ្តាជនជាតិនៅស្រុក បួនដូន

បណយដរនងពធបណយវបបធមបរពៃណបណតាជនជាតនៅសរក បនដន hinh anh 1

បុណ្យដំរីនិងពិធីបុណ្យវប្បធម៌ប្រពៃណីបណ្តាជនជាតិនៅស្រុក បួនដូន (ខេត្ត ដាក់ឡាក់)

រូបថត៖ ញឹតអាញ់
បញ្ចូលទិន្នន័យដោយ៖ អៀងថាន់


សំណើ