បុណ្យភូមិនាអំឡុងថ្ងៃនៃនិទាឃរដូវ

បុណ្យភូមិនាអំឡុងថ្ងៃនៃនិទាឃរដូវ បុណ្យភូមិនាអំឡុងថ្ងៃនៃនិទាឃរដូវ

បណយភមនាអឡងថងៃនៃនទាឃរដវ hinh anh 1បុណ្យភូមិនាអំឡុងថ្ងៃនៃនិទាឃរដូវ

រូបថត៖ កៀវអាញ់យុង


សំណើ