បិទបញ្ចប់មហាសន្និបាតបក្ខភាគខេត្ត សុកត្រាំង អាណត្តិទី ១៤

បិទបញ្ចប់មហាសន្និបាតបក្ខភាគខេត្ត សុកត្រាំង អាណត្តិទី ១៤

ក្រោយអំឡុងពេល ៣ ថ្ងៃធ្វើការ កាលពីរសៀលថ្ងៃទី ១៥ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២០ មហាសន្និបាតនៃបក្ខភាគខេត្ត សុកត្រាំង អាណត្តិទី ១៤ នីតិកាល ២០២០ - ២០២៥ បានបិទបញ្ចប់ជាផ្លូវការហើយ។

បទបញចបមហាសននបាតបកខភាគខេតត សកតរាង អាណតតទ ១៤ hinh anh 1ទិដ្ឋភាពរួមនៃមហាសន្និបាតនៃបក្ខភាគខេត្ត សុកត្រាំង 

មហាសន្និបាតបាន បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងគណៈកម្មាធិការបក្សនីតិកាលថ្មីដោយមានសមាជិកសមាជិកាចំនួន ៥១ រូប គណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍ដោយមានសមាជិកសមាជិកាចំនួន ១៥ រូប។

បទបញចបមហាសននបាតបកខភាគខេតត សកតរាង អាណតតទ ១៤ hinh anh 2ជីវប្រវត្តិសង្ខេបរបស់លោក ឡឹមវ៉ាន់ម៉ឹន លេខាដែលទើបចូលកាន់ដំណែងនៃគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត សុកត្រាំងបទបញចបមហាសននបាតបកខភាគខេតត សកតរាង អាណតតទ ១៤ hinh anh 3លេខាដែលទើបចូលកាន់ដំណែងថ្មីនៃគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត សុកត្រាំង លោក ឡឹមវ៉ាន់ម៉ឹន អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថាបិទបញ្ចប់មហាសន្និបាតបទបញចបមហាសននបាតបកខភាគខេតត សកតរាង អាណតតទ ១៤ hinh anh 4ប្រតិភូទាំងឡាយអញ្ជើញបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងគណៈប្រតិភូចូលរួមមហាសន្និបាតបក្សទូទាំងប្រទេស
បទបញចបមហាសននបាតបកខភាគខេតត សកតរាង អាណតតទ ១៤ hinh anh 5ការប្រកាសដំណើរការគណៈកម្មាធិការបក្សនៃបក្ខភាគខេត្ត សុកត្រាំង អាណត្តិទី ១៤ 

លោក ឡឹមវ៉ាន់ម៉ឹន (កើតឆ្នាំ ១៩៧០) ជាបណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ច ត្រូវបានបោះ ឆ្នោតជ្រើសតាំងកាន់មុខតំណែងជាលេខានៃគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត សុកត្រាំង នីតិកាល ២០២០ - ២០២៥៕

ដំណឹងនឹងរូបថត៖  ទ្រុងហៀវ - សឺនហេង


សំណើ