បិទបណ្ចប់មហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេសលើកទី ១៣ របបស់បក្សកុម្មុយនិស្ត វៀតណាម

បិទបណ្ចប់មហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេសលើកទី ១៣ របបស់បក្សកុម្មុយនិស្ត វៀតណាម

កាលពីថ្ងៃទី ១ ខែ កុម្ភះ ឆ្នាំ ២០២១ នៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតជាតិ (ហាណូយ) មហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេសលើកទី ១៣ របស់បក្សកុម្មុយនិស្ត វៀតណាម បានប្រារព្ធសម័យប្រជុំបិទបញ្ចប់មហាស្និបាត៕

បទបណចបមហាសននបាតតណាងទទាងបរទេសលើកទ ១៣ របបសបកសកមមយនសត វៀតណាម hinh anh 1ប្រតិភូទាំងឡាយអនុវត្តពិធីកិច្ចគោរពទង់ជាតិនិងទង់បក្សបិទបញ្ចប់មហាសន្និបាតលើកទី ១៣ របស់បក្ស
បទបណចបមហាសននបាតតណាងទទាងបរទេសលើកទ ១៣ របបសបកសកមមយនសត វៀតណាម hinh anh 2ប្រកាសដំណើរការគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សអាណត្តិទី ១៣ ចំពោះមុខអង្គមហាសន្និបាត
បទបណចបមហាសននបាតតណាងទទាងបរទេសលើកទ ១៣ របបសបកសកមមយនសត វៀតណាម hinh anh 3ប្រតិភូទាំងឡាយអនុវត្តពិធីកិច្ចគោរពទង់ជាតិនិងទង់បក្សបិទបញ្ចប់មហាសន្និបាតលើកទី ១៣ របស់បក្ស
បទបណចបមហាសននបាតតណាងទទាងបរទេសលើកទ ១៣ របបសបកសកមមយនសត វៀតណាម hinh anh 4សមមិត្ត ឡេមិញហ៊ឹង ប្រធានគណៈលេខាធិការមហាសន្និបាតអញ្ជើញអាន ពង្រាងសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃមហា សន្និបាតលើកទី ១៣ របស់បក្ស
បទបណចបមហាសននបាតតណាងទទាងបរទេសលើកទ ១៣ របបសបកសកមមយនសត វៀតណាម hinh anh 5អង្គមហាសន្និបាតនស្តាប់លោក វ៉វ៉ាន់ធឿង ប្រធានគណៈកម្មាធិការឃោសនាអប់រំមជ្ឈិមតាងនាម គណៈអធិបតី អញ្ជើញរាយការណ៍អំពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងការិយាល័យនយោបាយ អគ្គលេខាបក្ស គណៈលេខាបក្ស គណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យមជ្ឈិម ប្រធានទទួលបន្ទុកគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យមជ្ឈិមបក្សអាណត្តិទី ១៣
បទបណចបមហាសននបាតតណាងទទាងបរទេសលើកទ ១៣ របបសបកសកមមយនសត វៀតណាម hinh anh 6អង្គមហាសន្និបាតនស្តាប់លោក វ៉វ៉ាន់ធឿង ប្រធានគណៈកម្មាធិការឃោសនាអប់រំមជ្ឈិមតាងនាមគណៈអធិបតី អញ្ជើញរាយការណ៍អំពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងការិយាល័យនយោបាយ អគ្គលេខាបក្ស គណៈលេខាបក្ស គណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យមជ្ឈិម ប្រធានទទួលបន្ទុកគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យមជ្ឈិមបក្សអាណត្តិទី ១៣
បទបណចបមហាសននបាតតណាងទទាងបរទេសលើកទ ១៣ របបសបកសកមមយនសត វៀតណាម hinh anh 7សមមិត្ត ង្វៀនភូត្រុង អគ្គលេខានៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សអាណត្តិទី ១៣ ប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយម វៀតណាម អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរថាបិទមហាសន្និបាត
បទបណចបមហាសននបាតតណាងទទាងបរទេសលើកទ ១៣ របបសបកសកមមយនសត វៀតណាម hinh anh 8ប្រតិភូទាំងឡាយអញ្ជើញអនុម័តឆ្លងសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃមហាសន្និបាតលើកទី ១៣ របស់បក្ស
បទបណចបមហាសននបាតតណាងទទាងបរទេសលើកទ ១៣ របបសបកសកមមយនសត វៀតណាម hinh anh 9អង្គមហាសន្និបាតស្តាប់សមមិត្ត ង្វៀនភូត្រុង អគ្គលេខានៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សអាណត្តិទី ១៣ ប្រធានរដ្ឋ នៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយម វៀតណាម អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរថាបិទមហាសន្និបាត
បទបណចបមហាសននបាតតណាងទទាងបរទេសលើកទ ១៣ របបសបកសកមមយនសត វៀតណាម hinh anh 10សមមិត្ត ង្វៀនភូត្រុង អគ្គលេខានៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សអាណត្តិទី ១៣ ប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយម វៀតណាម អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរថាបិទមហាសន្និបាត
បទបណចបមហាសននបាតតណាងទទាងបរទេសលើកទ ១៣ របបសបកសកមមយនសត វៀតណាម hinh anh 11តាងនាមគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស អាណត្តិទី ១៣ សមមិត្ត ង្វៀនភូត្រុង អគ្គលេខានៃគណៈកម្មាធិការ មជ្ឈិម បក្សអាណត្តិទី ១៣ ប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយម វៀតណាម អញ្ជើញថ្លែងយោបល់
បទបណចបមហាសននបាតតណាងទទាងបរទេសលើកទ ១៣ របបសបកសកមមយនសត វៀតណាម hinh anh 12តាងនាមគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស អាណត្តិទី ១៣ សមមិត្ត ង្វៀនភូត្រុង អគ្គលេខានៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិម បក្សអាណត្តិទី ១៣ ប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយម វៀតណាម អញ្ជើញថ្លែងយោបល់
បទបណចបមហាសននបាតតណាងទទាងបរទេសលើកទ ១៣ របបសបកសកមមយនសត វៀតណាម hinh anh 13ប្រកាសដំណើរការគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សអាណត្តិទី ១៣ ចំពោះមុខអង្គមហាសន្និបាត
បទបណចបមហាសននបាតតណាងទទាងបរទេសលើកទ ១៣ របបសបកសកមមយនសត វៀតណាម hinh anh 14ប្រកាសដំណើរការគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សអាណត្តិទី ១៣ ចំពោះមុខអង្គមហាសន្និបាត
បទបណចបមហាសននបាតតណាងទទាងបរទេសលើកទ ១៣ របបសបកសកមមយនសត វៀតណាម hinh anh 15តាងនាមគណៈអធិបតី លោកស្រី ង្វៀនធីគីមង៉ឹន ប្រធានរដ្ឋសភា អញ្ជើញសម្របសម្រួលសម័យប្រជុំបិទមហា សន្និបាត
បទបណចបមហាសននបាតតណាងទទាងបរទេសលើកទ ១៣ របបសបកសកមមយនសត វៀតណាម hinh anh 16សមមិត្តនារី ង្វៀនថាញ់ហាយ សមាជិកានៃគណៈលេខាធិការមហាសន្និបាត អញ្ជើញអានបញ្ជីរាយនាមបណ្ដា គណបក្សនយោបាយ អង្គការនិងមិត្រភក្តិអន្តរជាតិដែលបានផ្ញើលិខិតសារអបអរសាទរមហាសន្និបាតទី ១៣ របស់បក្ស
បទបណចបមហាសននបាតតណាងទទាងបរទេសលើកទ ១៣ របបសបកសកមមយនសត វៀតណាម hinh anh 17តាងនាមគណៈអធិបតី លោកស្រី ង្វៀនធីគីមង៉ឹន ប្រធានរដ្ឋសភា អញ្ជើញសម្របសម្រួលសម័យប្រជុំបិទមហាសន្និបាត

ទីភ្នាក់ងារពត៌មានវៀតណាម


សំណើ