បន្ថែមរយៈពេលធ្វើចត្តាឡីស័កកន្លែងប្រមូលផ្តុំឡើងដល់ ២១ ថ្ងៃ

បន្ថែមរយៈពេលធ្វើចត្តាឡីស័កកន្លែងប្រមូលផ្តុំឡើងដល់ ២១ ថ្ងៃ បន្ថែមរយៈពេលធ្វើចត្តាឡីស័កកន្លែងប្រមូលផ្តុំឡើងដល់ ២១ ថ្ងៃ

ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពសម្រាប់សហគមន៍ជៀសវាងបានការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុសកូរ៉ូណាប្រភេទថ្មី (SARS-CoV-2) ពីមនុស្សម្នាដែលប៉ះពាល់ជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងករណីអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ នោះ បន្ទាប់ពីបានពិគ្រោះយោបល់ពីសំណាក់អ្នកជំនាញផ្នែកអេពីដេមីសាស្ត្រនិងអ្នកវីរុសវិទ្យាផ្សេងៗ ក្រសួងសុខាភិបាលបានសម្រេចថានឹងអូសបន្លាយ បន្ថែមរយៈពេលធ្វើចត្តាឡីស័ក កន្លែងប្រមូលផ្តុំឡើងដល់ ២១ ថ្ងៃ៕ 

បនថែមរយៈពេលធវើចតតាឡសកកនលែងបរមលផតឡើងដល ២១ ថងៃ hinh anh 1

ប្រភព៖  ក្រាហ្វិកព័ត៌មាននៃទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម

ប្រែសម្រួលនិងបញ្ចូលទិន្នន័យដោយ៖ សឺនហេង អៀនថាញ់ - បឹងបួ


សំណើ