ប្រការមួយចំនួនដែលអ្នកគួរយល់ដឹងក្រោយពេលទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ (អត្ថបទទី ​១)

ប្រការមួយចំនួនដែលអ្នកគួរយល់ដឹងក្រោយពេលទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ (អត្ថបទទី ​១)

ក្រោយពេលទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ រួចហើយ អ្នកត្រូវផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការតាមដានសុខភាពខ្លួនឯង៕

បរការមយចននដែលអនកគរយលដងករោយពេលទទលការចាកវាកសាងការពារជងកវដ-១៩ (អតថបទទ ​១) hinh anh 1ប្រការមួយចំនួនដែលអ្នកគួរយល់ដឹងមុនពេលទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩

ប្រភព៖  ក្រាហ្វិកព័ត៌មាននៃទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម
ប្រែសម្រួល រចនានិងបញ្ចូលទិន្នន័យដោយ៖ ធីតា - បឹងបួ -
ជ័យពិសិដ្ឋ


សំណើ